Zm.: rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1021

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 września 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 157, poz. 1863, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministra Obrony Narodowej,";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Osobie, o której mowa w § 1 pkt 1, przysługuje ochrona poprzez przydzielenie:

1) uzbrojonego żołnierza ochrony,

2) samochodu służbowego z kierowcą - uzbrojonym żołnierzem ochrony.";

3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Żandarmeria Wojskowa czasowo odstępuje od wykonywania czynności ochronnych wobec Ministra Obrony Narodowej na jego polecenie wydane Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej.

2. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 6, zawiadamiają pisemnie Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o czasowym odstąpieniu od wykonywania wobec nich czynności ochronnych przez Żandarmerię Wojskową.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 53, poz. 273 oraz z 2012 r. poz. 627.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 159, z 2009 r. Nr 27, poz. 165 oraz z 2011 r. Nr 144, poz. 860.