Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych. - Dz.U.1950.24.217 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.24.217

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 21 kwietnia 1950 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.

Na podstawie art. 20 i 75 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Oświaty z dnia 25 września 1948 r. w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 354), wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Na Studium przyjmowani są studenci i absolwenci szkół wyższych akademickich i zawodowych.

2. Warunkiem przejścia na drugi rok Studium jest ukończenie I roku Studium i I roku szkoły wyższej oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki w redakcji.

3. Warunkiem przejścia na trzeci rok Studium jest ukończenie II-go roku Studium oraz II-go roku szkoły wyższej.

4. Dyplom ukończenia Studium może otrzymać jedynie student posiadający dyplom szkoły wyższej."

2)
W § 4 wprowadza się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Studenci Studium, którzy nie są studentami lub absolwentami Akademii Nauk Politycznych, obowiązani są w tej szkole dodatkowo wysłuchać wykładów i złożyć egzaminy z następujących przedmiotów:

Rok I

Materializm historyczny i dialektyczny

Historia doktryn i ruchów społecznych

Rok II

Ekonomia kapitalizmu

Rok III

Ekonomia socjalizmu i demokracji ludowej.

4. Od wymagań przesłuchania wykładów lub złożenia egzaminów z niektórych lub wszystkich przedmiotów wymienionych w § 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia mogą być zwolnieni studenci, którzy wykażą się egzaminami z tych przedmiotów, złożonymi w innych szkołach wyższych".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1949 r.