Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.119.997

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 lipca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego podlegające obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze są przekazywane do Biura przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po ich dokonaniu. Opłaty za ogłoszenie wpisu uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek.

2. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do rozporządzenia, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.

4. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

5. Ogłoszenia lub obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, przekazywane do zamieszczenia w Monitorze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje się podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do ich podpisywania, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. System teleinformatyczny potwierdza złożenie ogłoszenia lub obwieszczenia pod adresem, o którym mowa w ust. 4, ze wskazaniem daty zamieszczenia.";

2) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Opłata za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż wymienione w ust. 1, jest stała i wynosi 500 złotych.";

3) w załączniku do rozporządzenia pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 208, poz. 1540 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 87, poz. 977, z 2000 r. Nr 117, poz. 1243, z 2001 r. Nr 124, poz. 1358, z 2004 r. Nr 286, poz. 2888 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 697.