Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.142.1191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 20 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 164, poz. 1716) w § 2:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W klasach (semestrach) programowo najwyższych:

1) szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających,

2) ponadpodstawowych szkół średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia lub w ostatni piątek kwietnia.";

2) uchyla się ust. 5.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091.