Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.27.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 marca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu.

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu (Dz. U. Nr 101, poz. 517) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
1) w części A. Pracownicy działalności podstawowej pod lp. 4 i 5 w rubryce Wymagane wykształcenie skreśla się wyraz "medyczne",
2) w części B. Pracownicy administracyjni i ekonomiczni pod lp. 3 w rubryce Wymagane wykształcenie skreśla się wyraz "zawodowe."
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.