Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 i 7-11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisów rozporządzenia regulujących sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, nie stosuje się w jednostkach organizacyjnych organów wymienionych w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą", oraz w stosunku do informacji niejawnych wchodzących w skład zasobu archiwalnego archiwów państwowych.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.