Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.862

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 października 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 75, poz. 357 oraz z 1997 r. Nr 110, poz. 770) oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych (Dz. U. Nr 124, poz. 552, z 1992 r. Nr 99, poz. 497, z 1993 r. Nr 132, poz. 636, z 1994 r. Nr 138, poz. 734, z 1995 r. Nr 154, poz. 799 oraz z 1996 r. Nr 155, poz. 763) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwartalne stawki ryczałtu wynoszą:

1) od przychodów proboszczów:

W parafiach o liczbie mieszkańcówzłotych
powyżejdo
123
1.000256
1.0002.000289
2.0003.000312
3.0004.000339
4.0005.000367
5.0006.000399
6.0007.000432
7.0008.000466
8.0009.000502
9.00010.000543
10.00012.000589
12.00014.000639
14.00016.000692
16.00018.000749
18.00020.000809
20.000876

2) od przychodów wikariuszy:

w parafiach o liczbie mieszkańcówjeżeli siedziba parafii znajduje się:
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5.000w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5.000 do 50.000powyżej 50.000
w złotych
1.00091168235
1.0003.000235246246
3.0005.000246259270
5.0008.000252270275
8.00010.000259281287
10.000270287293"
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.