Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.209.2129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.";

2) w § 3:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Opłata, o której mowa w § 1, może być pobrana przez organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy lub na rachunek bankowy tego urzędu.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu osobistego osób, o których mowa w § 2 pkt 4, jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przebywaniu osoby w domu pomocy społecznej lub o korzystaniu z zasiłku stałego lub do wglądu decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z pomocy społecznej albo renty socjalnej, a w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 5, zaświadczenie kierownika placówki opiekuńczo-wychowawczej albo młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii o całodobowym przebywaniu małoletniego w tej placówce.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 716 i Nr 183, poz. 1522, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 887.