Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.12.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 kwietnia 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła.

Na podstawie art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1, z 1964 r. Nr 41, poz. 277 i z 1972 r. Nr 23, poz. 164), art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1972 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła (Dz. U. Nr 45, poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 pkt 1 lit. a) dodaje się na końcu wyrazy "a także dla innych odbiorców niż ludność i rolnictwo",
b)
w ust. 1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) w zakresie rzemiosł: mechanika maszyn biurowych, sztukatorstwo, cholewkarstwo, szewstwo ortopedyczne, ortopedyka, witrażownictwo, organmistrzostwo oraz naprawa i strojenie wszelkich instrumentów muzycznych - usługi mogą być również wykonywane wyłącznie dla innych odbiorców niż ludność lub rolnictwo",

c)
w ust. 1 pkt 2 skreśla się zdanie drugie,
d)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie uważa się za pracowników najemnych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rzemieślnikiem oraz osób w liczbie do trzech, zatrudnionych przez rzemieślnika zgodnie z odrębnymi przepisami w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w okresie trwania nauki lub przyuczania, jeżeli osoby te odbywają naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy po raz pierwszy i nie są wykwalifikowanymi pracownikami w innym zawodzie rzemieślniczym.",

e)
dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Nie wyłącza prawa opłacania opłaty skarbowej okresowe zatrudnienie pracowników najemnych za zezwoleniem organu, który wydał potwierdzenie zgłoszenia, mianowicie:

1) wyszkolonych przez rzemieślnika czeladników w okresie do 24 miesięcy po zdaniu przez nich pierwszego egzaminu czeladniczego,

2) innych pracowników przy wykonywaniu rzemiosł: blacharstwo budowlane, murarstwo, ciesielstwo, dekarstwo, instalatorstwo sanitarne i ogrzewania, malarstwo i tapeciarstwo oraz zduństwo.

Łączna liczba zatrudnionych czeladników i innych pracowników określonych w pkt 1 i 2 nie może być większa niż dwóch. Łączna liczba zatrudnionych czeladników określonych w pkt 1 oraz osób szkolonych i przyuczonych, których nie uważa się za pracowników najemnych (ust. 2), nie może być większa niż trzech.",

f)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Obrotu osiągniętego z wykonania usługi dla innego odbiorcy niż ludność lub rolnictwo, w razie gdy zwłoka w wykonaniu usługi mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi albo mienia, nie bierze się pod uwagę przy ocenie prawa do opłacania przez rzemieślnika opłaty skarbowej, jeżeli okoliczność tę stwierdzi odbiorca usługi na kopii rachunku za tę usługę.";

2)
w § 2 ust. 2 pkt 2 wyrazy "(§ 1 ust. 1 pkt 2)" zastępuje się wyrazami "(§ 1 ust. 2a pkt 1 i 2)";
3)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stawki opłaty skarbowej określone w tabeli obniża się:

1) o 20% dla rzemieślników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są inwalidami zaliczonymi przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia co najmniej do III grupy inwalidów, jeżeli nie zatrudniają pełnoletnich członków rodziny, nie licząc małżonka, oraz pracowników najemnych określonych w § 2 ust. 2a pkt 1 i 2,

2) o 80% dla rzemieślników, którzy są zatrudnieni w uspołecznionych zakładach pracy w pełnym wymiarze godzin, jeżeli wykonują za zgodą zakładu pracy wyłącznie usługi dla ludności lub rolnictwa i nie zatrudniają osób określonych w § 2 ust. 2 i ust. 2a pkt 1 i 2; przepis § 1 ust. 3a stosuje się odpowiednio.";

4)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Roczna opłata skarbowa płatna jest gotówką bez wezwania w ratach:

1) kwartalnych, w terminie do dnia 7 następnego miesiąca po upływie każdego kwartału, jeżeli stawka roczna nie przekracza 2.400 zł,

2) miesięcznych, w terminie do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły - w pozostałych wypadkach.";

5)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. W sprawach opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła właściwe są terenowe organy administracji państwowej wydające to potwierdzenie.

2. Terenowy organ administracji państwowej wydaje w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia rzemieślnikowi potwierdzenia zgłoszenia decyzję o wysokości rocznej opłaty skarbowej i rat kwartalnych (miesięcznych).

3. Jeżeli do końca roku podatkowego rzemieślnik nie zgłosił ostatecznego zaprzestania wykonywania rzemiosła i nie nastąpiły okoliczności powodujące zmianę wysokości opłaty skarbowej lub utratę prawa do jej opłacania, decyzja ustalająca wysokość opłaty zachowuje moc w roku następnym.";

6)
w § 6 w zdaniu ostatnim po wyrazach "najpóźniej w dniu" dodaje się wyrazy "poprzedzającym dzień";
7)
§ 7 skreśla się;
8)
w § 10 ust. 1:
a)
w pkt 1 skreśla się wyraz "tego",
b)
dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) nie dotrzymują określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 warunku wykonywania usług dla ludności lub rolnictwa w rozmiarze co najmniej połowy ogólnego obrotu rocznego,";

9)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. W wypadkach określonych w § 9 i 10, w razie utraty przez rzemieślnika prawa do opłacania opłaty skarbowej, jeżeli właściwy w sprawie tej opłaty jest naczelnik gminy (miasta nie stanowiącego powiatu, dzielnicy w mieście stanowiącym powiat, miasta i gminy) - zawiadamia on właściwy organ administracji państwowej stopnia powiatowego o utracie warunków do opłacania przez rzemieślnika opłaty skarbowej, dołączając do zawiadomienia akta sprawy w celu właściwego opodatkowania rzemieślnika podatkami obrotowym i dochodowym.";

10)
w § 3 ust. 2, § 4 ust. 3, § 6, § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 pkt 1 wyrazy "organ, który wydał potwierdzenie zgłoszenia" oraz "organ finansowy" w różnych przypadkach zastępuje się wyrazami "właściwy terenowy organ administracji państwowej" w tych samych przypadkach;
11)
w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia:
a)
w opisie rubryk wyraz "gromady" zastępuje się wyrazem "gminy" i skreśla się wyrazy "osiedla lub",
b)
dodaje się lp. 18a, 49a i 57a w brzmieniu:
Na terenie gminy w miejscowościw mieście o liczbie mieszkańców
Lp.Rodzaj wykonywanego rzemiosław której nie odbywają się targiw której odbywają się targido 5.000ponad 5.000 do 15.000ponad 15.000 do 25.000ponad 25.000 do 75.000ponad 75.000 do 200.000ponad 200.000
"18aSztukatorstwo7.8007.8007.8009.0009.0009.00012.00012.000"
"49aSzewstwo ortopedyczne2.4003.0004.2005.4006.6007.200 8.40010.800"
"57aOrtopedyka5.4006.0006.6007.2008.4009.60010.80012.000"
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego 1975, z tym że przepisy § 1 pkt 1 lit c)-e) stosuje się poczynając od dnia 1 lipca 1975 r.