Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.58.302

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych (Dz. U. Nr 76, poz. 377) załącznikowi do rozporządzenia nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Opłaty jednorazowe od podań, wniosków, odwołań, zażaleń i za inne czynności dokonane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a także opłaty okresowe, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uiszcza się w wysokości określonej w tym rozporządzeniu, chyba że opłata została uiszczona wcześniej lub jej wysokość została określona w wezwaniu doręczonym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH

I.Opłaty jednorazoweWysokość opłat
1.Od podania o zarejestrowanie znaku towarowego300,00 zł
a w przypadku wspólnego znaku towarowego600,00 zł
2.Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa 20,00 zł
3.Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym 100,00 zł
4.Od wniosku o wygaśnięcie prawa z rejestracji z powodu nieużywania znaku 50,00 zł
5.Od odwołania od decyzji Urzędu Patentowego 30,00 zł
6.Od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego 15,00 zł
7.Za odpis lub wyciąg z rejestru znaków towarowych albo zaświadczenie o istnieniu określonego wpisu w rejestrze znaków towarowych 5,00 zł
8.Za drugie przedłużenie terminu do wykonania postanowienia 30,00 zł
9.Za trzecie przedłużenie terminu do wykonania postanowienia 60,00 zł
10.Za wydanie dowodu pierwszeństwa 10,00 zł
11.Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 20,00 zł
12.Od wniosku o rejestrację międzynarodową 200,00 zł
13.Od wniosku o przedłużenie ochrony 100,00 zł
II. Opłaty okresowe (za dziesięcioletni okres ochrony)
1.Do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów,

za każdą klasę

100,00 zł
- za każdą następną klasę towarowąpo 300,00 zł
2.W przypadku wspólnego znaku towarowego 200,00 zł
- za każdą następną klasę towarową po 600,00 zł.