Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.60.639

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 36, poz. 161, z 1995 r. Nr 58, poz. 303 i z 1997 r. Nr 64, poz. 411) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Opłaty jednorazowe, o których mowa w § 2 ust. 1, pobiera się w wysokości:

1) za zgłoszenie wzoru zdobniczego 210,00 zł,

2) od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa 20,00 zł,

3) od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy

decyzji w postępowaniu spornym 175,00 zł,

4) od odwołania od decyzji Urzędu Patentowego 40,00 zł,

5) od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego 20,00 zł,

6) za odpis lub wyciąg z rejestru albo zaświadczenie

o istnieniu określonego wpisu w rejestrze 7,00 zł,

7) za sporządzenie dowodu pierwszeństwa 20,00 zł,

8) za publikację opisu wzoru zdobniczego 14,00 zł,

9) od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 30,00 zł.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Opłaty okresowe, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1, pobiera się w wysokości:

1) za pięcioletni okres ochrony wzoru obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5

rok ochrony 180,00 zł,

2) za drugi okres ochrony wzoru obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony 350,00 zł,

3) za trzeci okres ochrony wzoru obejmujący 9 i 10 rok ochrony 500,00 zł,

4) za każdą kolejną odmianę wzoru 10% opłaty za odpowiedni okres ochrony."

§  2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do:
1) opłat jednorazowych określonych w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, pobieranych od czynności dokonywanych po dniu jego wejścia w życie, chyba że opłata została uiszczona wcześniej,
2) opłat okresowych, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że opłaty te uiszczono lub do uiszczenia ich wezwano wcześniej, według dotychczasowych przepisów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.