Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.291.1710

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz. 1153) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689.