Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za niektóre czynności notarialne i w sprawie ulg w opłatach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.22.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 kwietnia 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za niektóre czynności notarialne i w sprawie ulg w opłatach sądowych.

Na podstawie art. 9 § 3 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. Nr 41, poz. 278 i z 1965 r. Nr 52, poz. 318) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1964 r. w sprawie opłat za niektóre czynności notarialne i w sprawie ulg w opłatach sądowych (Dz. U. Nr 26, poz. 172) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W okresie do dnia 31 grudnia 1968 r. opłatę stałą w wysokości 500 zł pobiera się za sporządzenie aktu notarialnego zbycia lub zamiany domów mieszkalnych wraz z prawami do gruntów, na których domy te zostały pobudowane, jeżeli zachodzą następujące warunki:

1) stronami są spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego tego samego typu,

2) zbycie lub zamiana jest potrzebna do usprawnienia gospodarki spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi, a potrzeba ta została stwierdzona uchwałą Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.