Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.74.635

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 13 maja 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530, z 2006 r. Nr 63, poz. 444 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 741 i Nr 233, poz. 1718) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. W sprawach pobierania opłat tytułem rozpatrywania wniosków o wydanie wizy jednolitej oraz katalogu osób zwolnionych z opłaty za rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy jednolitej stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.";

2)
w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku przewidzianej w rozporządzeniu obniżki opłat konsularnych wysokość obniżonej opłaty konsularnej ustala się przez ponowne naliczenie opłaty podstawowej, z zastosowaniem zniżki, oraz naliczenie od uzyskanej kwoty zryczałtowanych kosztów rzeczywistych, z zastosowaniem zasady określonej w ust. 4.";

3)
w § 10 w pkt 1 po lit. p dodaje się lit. r oraz lit. s w brzmieniu:

"r) w sprawach związanych z wnioskami o odszkodowanie i zadośćuczynienie składanymi na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.3)),

s) w sprawach przyjęcia wniosku i wydania Karty Polaka na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367);";

4)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Konsul albo w kraju organ administracji publicznej doręczający dokument, o którym mowa w pozycji 67 Taryfy Opłat Podstawowych, może w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych sytuacją osobistą strony, obniżyć należną opłatę konsularną lub w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie odstąpić od jej pobrania.

2. Zniżki ustala się, biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku oraz słuszny interes strony, w wysokości odpowiednio: 25 %, 50 % lub 75 %, zaokrąglając poszczególne składniki opłaty konsularnej do pełnych jednostek w górę.";

5)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Konsul może w drodze kurtuazji zwolnić z opłat konsularnych funkcjonariuszy Narodów Zjednoczonych lub innych organizacji międzynarodowych oraz osobistości życia publicznego państwa przyjmującego, osobistości życia polonijnego, jak również szefów i urzędników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw trzecich.

2. Konsul może w indywidualnych przypadkach zwolnić z opłat konsularnych, jeżeli służy to propagowaniu interesów kulturalnych, gospodarczych, jak również interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki rozwoju lub w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu publicznego.";

6)
załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2009 r.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. Nr 191, poz. 1372 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA OPŁAT PODSTAWOWYCH

Poz.Rodzaj czynnościWysokość opłaty

w

123
I. Czynności paszportowe
1Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego20
2Wydanie paszportu68
3Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończył 7 lat, a nie ma ukończonego 13. roku życia40
4Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ma ukończonego 7. roku życia20
5Wydanie paszportu małoletniemu na żądanie rodziców20
6Wydanie paszportu tymczasowego12
7Wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 5. roku życia4
8Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza136
9Wykonanie innych czynności paszportowych30
II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
10Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego250
11Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego50
12Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego50
13Wydanie decyzji w sprawie przyjęcia oświadczenia o nabyciu obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 ust. 3, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.) 50
14Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim50
15Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie70
16Wykonanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego30
III. Czynności wizowe
17Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lotniskowej50
18Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej jednokrotnej50
19Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej dwukrotnej50
20Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej wielokrotnej50
21Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej jednolitej jednokrotnej50
22Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej jednolitej dwukrotnej50
23Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej jednolitej wielokrotnej50
24Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej jednokrotnej50
25Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej dwukrotnej50
26Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wielokrotnej50
27Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego16
28(uchylona)
29(uchylona)
30(uchylona)
IV. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców
31Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony60
32Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony100
33Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca20
34Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca60
V. Zaświadczenia i zezwolenia
35Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego60
36Wydanie zaświadczenia na przywóz broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz broni w tranzycie50
37Wydanie zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich45
38Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 35-3730
VI. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne
39Legalizacja dokumentu25
40Uwierzytelnienie dokumentu25
41Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna) 40
42Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo do czynności prawnej przenoszącej własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz prawa wymienione w art. 244 § 2 Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem hipoteki100
Uwaga: Nie pobiera się opłat w przypadku, gdy dokument dotyczy darowizny na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji charytatywnej w Polsce
43Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia50
44Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia25
45Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych - za każdy dokument25
46Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu - za każdy dokument40
47Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu - za każdy dokument25
48Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego - za każdy dokument25
49Poświadczenie daty okazania dokumentu - za każdy dokument25
50Poświadczenie faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia towaru - za każdy dokument50
51Sporządzenie aktu notarialnego100
52Wykonanie innej czynności notarialnej - za każdą czynność30
VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego
53Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa150
54Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego40
55Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa80
56Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego30
VIII. Czynności spadkowe i majątkowe
57Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku5 % wartości netto
58Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, z zaangażowaniem przez niego miejscowego adwokata8 % wartości netto
59Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata15 % wartości netto
Uwaga: ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za inne czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula
IX. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej
60Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze) 200
61Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku750
62Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej250
63Przejęcie od kapitana statku protestu morskiego250
64Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej40
65Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej30
X. Inne czynności
66Doręczenie dokumentu przekazanego przez urząd krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą25
67Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju pod adresem urzędu konsularnego25
68Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu75
Uwaga: Pobiera się niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków
69Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym25
70Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową15
71Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wraz z doręczeniem decyzji20
72Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej25
73Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka0
74Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. (96/409/WPZiB)12