Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 53, poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:

"§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) bezpośrednim przełożonym - rozumie się przez to zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownik sekcji lub inne równorzędne ze stanowiskiem przełożonego, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio;

2) wyższym przełożonym - rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zastępcę Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 1b. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może wykonywać uprawnienia bezpośredniego przełożonego w zakresie opiniowania wobec wszystkich funkcjonariuszy.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. W sprawach dotyczących opiniowania, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w dotychczasowym brzmieniu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OPINIA SŁUŻBOWA

(odpowiednia klauzula tajności)

(po wypełnieniu)

L.dz. ______ Egzemplarz pojedynczy

(ocena przebiegu służby funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

jednostka organizacyjna:za okres służby:Miejsce i data sporządzenia:
________________________od _________ do ________________________ dnia _________

A.

 Dane opiniowanego funkcjonariusza

stopień:nazwisko:imię (imiona):imię ojca:nr identyfikacyjny:
data i miejsce urodzenia:data przyjęcia do służby:poziom wykształcenia:przeszkolenie korpusowe:

B.

 Opis przebiegu służby w okresie opiniowania

Przebieg służby (zmiany stanowiska służbowego, jednostki lub komórki organizacyjnej, stopnia służbowego, w zakresie przeszkolenia zawodowego w okresie opiniowania):od dnia:do dnia:
Najważniejsze zadania służbowe oraz ich ocena (na podstawie opisu stanowiska lub zakresu czynności):

C.

 Powód opiniowania1)

Opinia służbowa sporządzana w terminach, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy
Ukończenie obowiązkowego szkolenia podstawowego
Ukończenie stażu adaptacyjnego
Przed wnioskiem o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie chorążych i oficerskim
Przed mianowaniem w trybie art. 73 ust. 1 ustawy
Przed mianowaniem na stanowisko służbowe związane z wyższą grupą uposażenia zasadniczego
Przed przeniesieniem do innej komórki lub jednostki organizacyjnej
W okresie służby przygotowawczej, przed mianowaniem w służbie stałej
W przypadku stwierdzenia w okresie służby przygotowawczej nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym lub nieprzydatności do służby
W przypadku stwierdzenia w okresie służby stałej niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym lub z obowiązków służbowych
Przed przedterminowym zatarciem kary dyscyplinarnej
Na polecenie wyższego przełożonego
Po uchyleniu opinii służbowej w wyniku rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie odwołania

D.

 Ocena funkcjonariusza

Lp.KryteriumNegatywnyPozytywnyWyróżniającyUzasadnienie przełożonego
123456
1Znajomość służby
2Wyniki osiągane w służbie
3Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa
4Jakość wykonywania zadań służbowych
5Jakość opracowywanych dokumentów służbowych

E.

 Ocena funkcjonariusza zajmującego stanowisko kierownicze

Lp.KryteriumNegatywnyPozytywnyWyróżniającyUzasadnienie przełożonego
123456
1Umiejętność planowania i ustalania priorytetów przy realizacji zadań służbowych
2Umiejętność wyznaczania zadań służbowych
3Umiejętność kierowania funkcjonariuszami pełniącymi służbę w podległej jednostce lub

komórce organizacyjnej

4Umiejętność oceniania funkcjonariuszy pełniących służbę w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej
5Umiejętność budowania relacji międzyludzkich w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej

F.

 Propozycje dotyczące rozwoju zawodowego funkcjonariusza

G.

 Ocena przydatności do służby funkcjonariusza1)

Funkcjonariusz przydatny do służby
Funkcjonariusz nieprzydatny na zajmowanym stanowisku służbowym w okresie służby przygotowawczej
Funkcjonariusz nieprzydatny do służby w okresie służby przygotowawczej
Funkcjonariusz nie wywiązuję się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym w okresie służby stałej
Funkcjonariusz nie wywiązuję się z obowiązków służbowych w okresie służby stałej
Uwagi
Opinię wystawił:

......................................

(data)

...............................................

(pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego)

H.

 Potwierdzenie zapoznania się funkcjonariusza z opinią służbową

.............................

(data)

......................................

(podpis opiniowanego funkcjonariusza)

Pouczenie
Funkcjonariusz może, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią służbową, wnieść drogą służbową, na piśmie, uzasadnione odwołanie do wyższego przełożonego.

W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części odwołania funkcjonariusz ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o tym fakcie, złożyć do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wniosek o ponowne rozpatrzenie uwag zawartych w jego odwołaniu.

Wniosek składa się na piśmie za pośrednictwem wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpatrywał Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wniosek składa się bezpośrednio do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

I.

 Stanowisko wyższego przełożonego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................... ……………………………………………..

(data) (pieczęć i podpis wyższego przełożonego)

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym - akta osobowe

Wykonał:

______

1) Wstawić znak "X" w wybranym polu.