Zm.: rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasady udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego... - Dz.U.1986.28.136 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasady udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.28.136

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
W § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 1984 r. w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia (Dz. U. Nr 17, poz. 81) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników skierowanych do pracy za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i w urzędach konsularnych przyjmuje się za każdy miesiąc tego zatrudnienia kwoty ryczałtowe ustalone w sposób określony w ust. 2 i 3.";

2)
dodaje się nowe ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Kwoty ryczałtowe, o których mowa w ust. 1, ustala się w zależności od grupy zaszeregowania pracownika ze względu na zajmowane stanowisko w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i w urzędach konsularnych - w stosunku do wynagrodzenia przysługującego na stanowisku dyrektora generalnego w ministerstwach i urzędach centralnych, obejmującego wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych w wymiarze przysługującym po 20 latach pracy, przy zastosowaniu następującej skali procentowej:

Grupa zaszeregowaniaProcent wynagrodzenia dyrektora generalnegoGrupa zaszeregowaniaProcent wynagrodzenia dyrektora generalnego
I100VI55
II85VII50
III75VIII45
IV70IX40
V60

3. Do ustalenia kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wynagrodzenie przysługujące na stanowisku dyrektora generalnego w wysokości określonej w przepisach w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, obowiązujących w dniu zgłoszenia przez pracownika wniosku o świadczenie.";

3)
dotychczasowe ust. 2-4 oznacza się jako ust. 4-6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1986 r.