Zm.: rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.2.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 30 grudnia 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
W § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 maja 1967 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 25, poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na łosie-byki, klępy i łoszaki - okres od 1 września do 31 grudnia",

b)
w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) na jelenie-byki i cielęta - okres od 21 sierpnia do 28 lutego",

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) na dziki-odyńce, przelatki i warchlaki - okres od 1 kwietnia do 28 lutego,

na dziki-lochy - okres od 1 sierpnia do 10 lutego",

d)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) na kuropatwy - okres od 1 września do 30 października".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.