§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.101.463

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1993 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz. U. Nr 65, poz. 309, Nr 81, poz. 384 i Nr 92, poz. 426) w załączniku nr 2 w ust. 2 w pkt 3 dodaje się lit. s) w brzmieniu:

"s) Państwowa Filharmonia w Białymstoku;".