Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.148.1654

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

Na podstawie art. 60 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 105, poz. 1146) w załączniku, w części "Objaśnienia do formularza polecenie przelewu/wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w polu nr 03 w kolumnie "SPOSÓB WYPEŁNIANIA" pierwszy przykład otrzymuje brzmienie:

grafika

2)
w polu nr 06 w kolumnie "SPOSÓB WYPEŁNIANIA" pierwszy przykład otrzymuje brzmienie:

grafika

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.