Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.150.1457

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 6 sierpnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982 oraz z 2002 r. Nr 120, poz. 1027) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1:
-
pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) wyrejestrowanie z ubezpieczeń - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia,

7) imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,",

-
uchyla się pkt 8 i 11,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 9, 10 i 12.";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Dokumenty, o których mowa w § 1, są wypełniane przy użyciu kodów, których wykaz jest zawarty w instrukcji udostępnionej w formie papierowej w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronach internetowych Zakładu.

2. Wykaz kodów, o których mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 20 do rozporządzenia.";

3)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6 i 13-18, określa się kolor pantone nr 224, pkt 7, 9, 10 - kolor pantone nr 158, pkt 19 - kolor pantone nr 172 oraz pkt 12 - kolor pantone nr 340.";

4)
załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia;
5)
załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia;
6)
uchyla się załączniki nr 8 i 11 do rozporządzenia;
7)
załączniki nr 12-14 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 7-9 do niniejszego rozporządzenia;
8)
załączniki nr 17-19 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 10-12 do niniejszego rozporządzenia;
9)
załącznik nr 20 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia.
1.
W przypadku przekazywania dokumentów w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru, można używać do czasu wyczerpania zapasów dokumentów o symbolach ZUS ZUA, ZUS ZCZA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RMUA, ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZBA, ZUS ZAA i ZUS DRA stanowiące odpowiednio załączniki nr 1-4, 6-7, 12-14 i 17-19 do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wpisuje się:
1)
w dokumencie o symbolu ZUS ZUA informacji o:
a)
posiadaniu przez cudzoziemca karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem statusu uchodźcy,
b)
okresie, na jaki został orzeczony stopień niepełnosprawności,
c)
wymiarze czasu pracy,
d)
kwocie pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
e)
pokrewieństwie z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
f)
pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
g)
kodzie stopnia niezdolności do pracy,
h)
okresie, na jaki orzeczono stopień niezdolności do pracy,
i)
kodzie stanowiska pracy górniczej,
j)
okresie pracy górniczej,
k)
kodzie wykształcenia,
l)
kodzie wykonywanego zawodu, jeżeli praca nie jest wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
2)
w dokumencie o symbolu ZUS ZZA informacji o:
a)
posiadaniu przez cudzoziemca karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem statusu uchodźcy,
b)
kwocie pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne;
3)
w dokumencie o symbolu ZUS ZWUA informacji dotyczących wniosku o kontynuowanie ubezpieczeń;
4)
w dokumentach o symbolach ZUS ZCZA i ZUS ZCNA informacji o pozostawaniu na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego;
5)
w dokumentach o symbolach ZUS ZPA i ZUS ZFA informacji o:
a)
dacie rozpoczęcia wykonywania działalności,
b)
statusie zakładu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej,
c)
dacie otrzymania statusu zakładu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej,
d)
dacie utraty statusu zakładu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej,
e)
adresie poczty elektronicznej;
6)
w dokumencie o symbolu ZUS DRA informacji o:
a)
koniecznych dopłatach z tytułu korekty należności,
b)
liczbie kartek raportu ZUS RNA i ZUS RGA,
c)
identyfikatorze deklaracji, do której były dołączone raporty.
3.
Nie koryguje się danych przekazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1, oraz w dokumencie o symbolu ZUS RGA, stanowiącym załącznik nr 11 do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, których zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku przekazywania od dnia 1 stycznia 2003 r.
4.
Dane przekazane w dokumencie o symbolu ZUS RGA koryguje się przy użyciu dokumentu o symbolu ZUS RSA, stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia wymienionego w § 1.
5.
Dane przekazane w dokumencie o symbolu ZUS RNA koryguje się przy użyciu dokumentu o symbolu ZUS RCA, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia wymienionego w § 1.
1.
Dokumenty przekazywane do dnia 30 września 2003 r. wypełnia się przy użyciu kodów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2003 r., z tym że kodów określonych w części VI w lit. B i w częściach XVI-XX nie używa się.
2.
Dokumenty dotyczące okresu do dnia 30 września 2003 r., przekazywane po tym dniu, wypełnia się przy użyciu kodów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2003 r.
3.
Kody określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia stosuje się do wypełniania dokumentów dotyczących okresu od dnia 1 października 2003 r.
4.
Kod tytułu ubezpieczenia "25 10 - emeryt lub rencista, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa", określony w części I w dziale 1 załącznika nr 13 do rozporządzenia, stosuje się do wypełniania dokumentów dotyczących okresu od dnia 1 października 2001 r.
5.
Kody oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, określone w części VI załącznika nr 13 do rozporządzenia, stosuje się do wypełniania dokumentów przekazywanych od dnia 1 kwietnia 2003 r.
6.
W przypadku ubezpieczonych niewyrejestrowanych z ubezpieczeń przed dniem 1 października 2003 r., których kod tytułu ubezpieczenia uległ zmianie, należy złożyć dokument o symbolu ZUS ZWUA, podając jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń dzień 1 października 2003 r. i dotychczasowy kod tytułu ubezpieczenia oraz dokument o symbolu odpowiednio ZUS ZUA lub ZUS ZZA, podając jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń dzień 1 października 2003 r. i nowy kod tytułu ubezpieczenia.
7.
W przypadku emerytów lub rencistów, których składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa, jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń i datę powstania obowiązku ubezpieczeń podaje się dzień 1 października 2001 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 9 w zakresie dotyczącym części I-V i VII-XIII załącznika nr 13 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZUS ZUA

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ / ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZUS ZCZA

ZGŁOSZENIE DANYCH O CZŁONKACH RODZINY, KTÓRYCH ADRES ZAMIESZKANIA JEST ZGODNY Z ADRESEM ZAMIESZKANIA UBEZPIECZONEGO, DLA CELÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZUS ZCNA

ZGŁOSZENIE DANYCH O CZŁONKACH RODZINY, KTÓRYCH ADRES ZAMIESZKANIA NIE JEST ZGODNY Z ADRESEM ZAMIESZKANIA UBEZPIECZONEGO, DLA CELÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZUS ZZA

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO / ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZUS ZWUA

WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZUS RCA

IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZUS RMUA

RAPORT MIESIĘCZNY DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZUS ZPA

ZGŁOSZENIE / ZMIANA DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK - OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZUS ZFA

ZGŁOSZENIE / ZMIANA PŁATNIKA SKŁADEK - OSOBY FIZYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZUS ZBA

INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH PŁATNIKA SKŁADEK

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZUS ZAA

ADRESY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZUS DRA

DEKLARACJA ROZLICZENIOWA

ZAŁĄCZNIK Nr  13

KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

I. Kod tytułu ubezpieczenia - składa się z 6 znaków, oznaczających:

1) podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki)

2) ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak)

3) stopień niepełnosprawności (1 znak)

1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem:

01 10 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

01 11 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

01 20 - pracownik młodociany

01 24 - były pracownik mianowany lub były urzędnik służby cywilnej, z którym został rozwiązany stosunek pracy, pobierający świadczenie pieniężne za okres po ustaniu zatrudnienia

02 00 - osoba wykonująca pracę nakładczą

03 10 - członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną

03 20 - osoba wykonująca pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędąca jej członkiem i wynagradzana według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydat na członka spółdzielni

04 11 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy

04 12 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy

04 17 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

04 18 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

04 21 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy

04 22 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy

04 24 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

04 25 - osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

05 10 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą

05 11 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność

05 20 - twórca

05 30 - artysta

05 40 - osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu

05 43 - wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej

05 44 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

05 45 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

05 50 - absolwent prowadzący pozarolniczą działalność zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne

06 10 - poseł lub senator pobierający uposażenie

07 10 - stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

07 20 - stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

08 00 - osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, jeśli nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu

09 10 - osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych

09 11 - osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych

09 20 - absolwent pobierający stypendium w okresie skierowania przez powiatowy urząd pracy na szkolenie lub odbycie stażu

09 40 - osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo osoby niepobierające tych świadczeń z przyczyn określonych w odrębnych przepisach

10 10 - duchowny, nieprowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru

10 11 - duchowny, nieprowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy oraz od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru

10 20 - duchowny, nieprowadzący działalności gospodarczej, będący członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem

10 40 - alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25. roku życia objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi

10 50 - alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant i juniorysta, podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

11 10 - żołnierz niezawodowy w służbie czynnej

11 11 - osoba odbywająca formy zastępcze służby wojskowej

11 12 - osoba odbywająca nadterminową zasadniczą służbę wojskową

11 13 - osoba odbywająca okresową służbę wojskową

11 14 - funkcjonariusz w służbie kandydackiej

11 20 - żołnierz zawodowy

11 30 - funkcjonariusz Policji

11 31 - funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

11 32 - funkcjonariusz Straży Granicznej

11 33 - funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej

11 34 - funkcjonariusz Służby Celnej

11 40 - funkcjonariusz Służby Więziennej

11 50 - osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie

11 51 - osoba pobierająca uposażenie rodzinne

11 52 - osoba pobierająca uposażenie po zwolnieniu ze służby

12 11 - osoba przebywająca na urlopie wychowawczym

12 40 - osoba pobierająca zasiłek macierzyński

13 10 - osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu innego niż kolejowy

13 20 - osoba pobierająca zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia

13 21 - osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu kolejowego

13 22 - osoba pobierająca świadczenie socjalne w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

14 10 - osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały

14 11 - osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje gwarantowany zasiłek okresowy

14 20 - osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje rentę socjalną

14 21 - osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały wyrównawczy

14 22 - inny świadczeniobiorca, za którego ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek opłacać składki

15 00 - małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą

16 10 - obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium RP, jeżeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstw

17 00 - osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów

18 10 - student lub uczestnik studiów doktoranckich podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom, emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów

18 11 - student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

18 30 - słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

19 00 - osoba kontynuująca ubezpieczenia emerytalne i rentowe

20 10 - sędzia

20 20 - prokurator

20 30 - sędzia lub prokurator, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego

21 10 - dziecko lub uczeń niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

21 20 - słuchacz zakładu kształcenia nauczycieli niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

22 10 - kombatant, za którego składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

22 30 - osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu

22 40 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu

24 10 - osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

25 00 - emeryt lub rencista, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę

25 10 - emeryt lub rencista, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa

30 00 - osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

50 00 - inny tytuł do ubezpieczeń

2. Ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty

0 - osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty

1 - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury

2 - osoba, która ma ustalone prawo do renty

3. Stopień niepełnosprawności

0 - osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek

1 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

2 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

4 - osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

II. Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa - składa się z 2 znaków

01 - małżonek

11 - dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka

21 - wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej

30 - matka

31 - ojciec

32 - macocha

33 - ojczym

40 - babka

41 - dziadek

50 - osoby przysposabiające osoby ubezpieczone

60 - inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

III. Kod wykonywanego zawodu - składa się z 6 znaków, zawartych w "Klasyfikacji zawodów i specjalności", stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 1868)

IV. Kod pracy w szczególnych warunkach ma postać:

1) 5 pierwszych znaków jest zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, ze zm.), z których:

- w polu pierwszym wpisujemy nazwę wykazu (A lub B)

- dwa następne znaki to numer działu w wykazie podany cyframi arabskimi

- dwa znaki dalsze to numer rodzaju pracy w dziale

2) 6 i 7 znak to kod dotychczasowych przepisów zarządzeń i uchwał resortowych według następującej listy:

01 - Zarządzenie nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 1983 r.

02 - Zarządzenie nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983r.

03 - Zarządzenie nr 41 Ministra Finansów z dnia 17 maja 1985 r.

04 - Zarządzenie nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 sierpnia 1983 r.

05 - Zarządzenie nr 19 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 listopada 1986r.

06 - Zarządzenie nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985r.

07 - Zarządzenie nr 64 Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1983r.

08 - Zarządzenie nr 50 Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 13 grudnia 1983 r.

09 - Zarządzenie nr 26 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1983 r.

10 - Zarządzenie nr 33 Ministra Łączności z dnia 16 maja 1983r.

11 - Zarządzenie nr 28 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 lipca 1986r.

12 - Zarządzenie nr 37 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 października 1983r.

13 - Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 48 z dnia 12 września 1983 r.

14 - Zarządzenie nr DK 4-1000-1/84 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 czerwca 1984r.

15 - Zarządzenie nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1988r.

16 - Zarządzenie nr 11/86 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1986r.

17 - Zarządzenie nr 51/83/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 1983r.

18 - Zarządzenie nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987r.

19 - Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1983 r. (Dz.Urz. MZiOS nr 8, poz. 40, ze zm.)

20 - Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 maja 1983r.

21 - Zarządzenie nr 9 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 4 lipca 1983r.

22 - Zarządzenie nr 11 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 lipca 1988r.

23 - Zarządzenie nr 24 Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 15 sierpnia 1983r.

24 - Zarządzenie nr 24 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Norm i Jakości z dnia 6 czerwca 1983r.

25 - Uchwała nr 64/83 Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" z dnia 25 lipca 1983r.

26 - Uchwała nr 184 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 20 maja 1983r.

27 - Uchwała nr 80/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z dnia 30 czerwca 1983r.

28 - Uchwała nr 38 Zarządu "Społem" Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców z dnia 11 lipca 1983r.

29 - Uchwała nr 106 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów z dnia 20 lipca 1983r.

30 - Uchwała nr 16/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z dnia 27 czerwca 1983r.

31 - Uchwała nr 14/84 Zarządu Centrali i Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich z dnia 23 marca 1984r.

32 - Zarządzenie nr 21 Prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" z dnia 21 października 1983r.

33 - Uchwała nr 41/83 Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego z dnia 28 września 1983r.

34 - Zarządzenie nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 1983r.

35 - Zarządzenie nr 20 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 czerwca 1983r.

36 - Zarządzenie nr 12/83 Naczelnego Redaktora Polskiej Agencji Prasowej PAP z dnia 31 maja 1983r.

37 - Uchwała nr 22 Zarządu "Cepelii" Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego z dnia 1 czerwca 1983r.

38 - Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 1983r. (zm. zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 5/87 z dnia 7 października 1987r. i Nr 1/90 z dnia 1 sierpnia 1990r.)

39 - Uchwała nr 62 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych z dnia 15 lipca 1983r.

40 - Zarządzenie nr 24 Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 15 lipca 1988r.

41 - Uchwała Prezydium Zarządu Stowarzyszenia "PAX" z dnia 28 grudnia 1983r.

42 - Uchwała nr 19/84 Zarządu Centralnego Związku Budowlanych Spółdzielni Pracy z dnia 24 kwietnia 1984r.

43 - Uchwała nr XXVIII/193/84 Zarządu Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 15 marca 1984r.

44 - Zarządzenie nr 17 Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 2 sierpnia 1985r.

45 - Zarządzenie nr 1/89 Ministra - Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 6 stycznia 1989r.

46 - Uchwała nr 24 Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z dnia 14 czerwca 1983r.

47 - Zarządzenie nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 lutego 1989r.

3) 8 i 9 znak jest to numer określający stanowisko pracy jako punkt w pozycji rodzaj pracy - określony w wykazie szczegółowym stanowiącym załącznik do zarządzenia resortowego, stosowanego przez płatnika składek na podstawie odrębnych przepisów.

V. Kod pracy w szczególnym charakterze

Przy ustalaniu tego kodu nie stosuje się systemu oznaczeń określonego dla kodów wykorzystujących układ wykazów A i B z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i zarządzeń resortowych.

Kod ten składa się z 9 znaków:

000320301 - pracownik organów kontroli państwowej

000320302 - pracownik organów administracji celnej

pracownik /ubezpieczony/ wykonujący działalność twórczą lub artystyczną:

032030301 - tancerz

032030302 - akrobata

032030303 - gimnastyk

032030304 - ekwilibrysta

032030305 - kaskader

032030306 - solista wokalista

032030307 - muzyk grający na instrumentach dętych

032030308 - treser zwierząt drapieżnych

032030309 - artysta chóru

032030310 - żongler

032030311 - komik cyrkowy

032030312 - aktor teatru lalek

032030313 - aktorka

032030314 - dyrygentka

032030315 - muzyk grający na instrumentach smyczkowych

032030316 - muzyk grający na instrumentach perkusyjnych

032030317 - muzyk grający na instrumentach klawiszowych

032030318 - operator obrazu filmowego

032030319 - fotografik

000320304 - dziennikarz zatrudniony w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych objęty układem pracy dziennikarzy

000320305 - nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.)

000320307 - pracownik jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, ze zm.)

VI. Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia składa się z trzech znaków:

01R - Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

02R - Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

03R - Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie

04R - Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

05R - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi

06R - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

07R - Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

08R - Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

09R - Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

10R - Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

11R - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku

12R - Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

13R - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

14R - Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

15R - Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

16R - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

VII. Kod stopnia niepełnosprawności

0 - osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności

1 - osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

2 - osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 - osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

4 - osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

VIII. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - składa się z 3 znaków:

100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia

500 - zgon osoby ubezpieczonej

600 - inna przyczyna wyrejestrowania

IX. Kod rodzaju uprawnienia - składa się z 2 znaków:

11 - wpis do ewidencji, na listę lub do rejestru

31 - koncesja

32 - zezwolenie

34 - decyzja

40 - uprawnienie inne niż wymienione wyżej

X. Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika - składa się z 3 znaków:

111 - zaprzestanie prowadzenia działalności

115 - postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego

117 - zgon płatnika składek

211 - wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy

311 - decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych

350 - wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych

600 - inna przyczyna wyrejestrowania

XI. Typ identyfikatora

P - PESEL

N - NIP

R - REGON

1 - dowód osobisty

2 - paszport

XII. Kod świadczenia / przerwy - składa się z trzech znaków

1. Przerwa w opłacaniu składek

111 - urlop bezpłatny

121 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 277)

122 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych

151 - okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku

152 - okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

155 - okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 92 § 11 Kodeksu pracy

2. Rodzaj świadczenia

211 - zasiłek porodowy

212 - zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego

214 - zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego

215 - wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego

216 - wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego

3. Rodzaj świadczenia i przerwy

311 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego

312 - zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego

313 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

314 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

315 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego

316 - wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego

317 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

318 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

321 - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

322 - świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

323 - wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego

324 - wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego

331 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

332 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

333 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy

334 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

335 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

336 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

337 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy

338 - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

350 - inne świadczenia/przerwy

XIII. Kod choroby - składa się z 1 znaku literowego, a w przypadku zbiegu chorób kod ma postać X/X. Wpisywany na formularze kod choroby powinien mieć postać zgodną z podaną na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA.

XIV. Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów:

1 - dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

2 - dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

3 - dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod "4"),

4 - dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

5 - dla deklaracji składanych za sędziów i prokuratorów, za których jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego.

XV. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

1 - w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony,

2 - w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek,

3 - w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

XVI. Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego:

1) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,

02 - 39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,

2) w przypadku zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej:

40 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego:

a) składanych za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca,

b) składanych za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca,

41 - 49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,

3) w przypadku:

a) powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych, absolwentów pobierających stypendium w okresie skierowania na szkolenie lub odbycie stażu, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

b) wojskowych biur emerytalnych, zakładów emerytalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz biur emerytalnych Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,

c) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy oraz inne osoby, za które opłacane są składki na mocy przepisów o pomocy społecznej,

d) banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

e) innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłat emerytury lub renty z zagranicy,

51 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,

52 - 69 włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,

4) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów:

51 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,

52 - 89 włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,

5) w przypadku sędziów i prokuratorów, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego:

70 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,

71 - 79 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,

6) w przypadku deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy, składanych przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:

80 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,

81 - 89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,

7) w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia:

01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,

02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01,

40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,

41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40,

51 - dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,

52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51.

Numer imiennego raportu miesięcznego powinien być zgodny z numerem deklaracji rozliczeniowej, do której jest dołączony.

1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr 135, poz. 1268.