§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.157.1533

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2003 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.