§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.157.1533

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2003 r.
§  1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. Nr 233, poz. 1958 oraz z 2003 r. Nr 51, poz. 444 i Nr 127, poz. 1174) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 po pkt 106 dodaje się pkt 106a-106n w brzmieniu:

"106a) S-01 - sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

106b) S-02 - sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum;

106c) S-05 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

106d) S-06 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

106e) S-07 - sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej;

106f) S-08 - sprawozdanie internatu (bursy);

106g) S-09 - sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych;

106h) S-10 - sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych;

106i) S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów;

106j) S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

106k) S-14 - sprawozdanie specjalnego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

106l) S-15 - sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych (w tym o organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego);

106m) S-16 - sprawozdanie placówki oświatowo-wychowawczej;

106n) S-17 - sprawozdanie domu wczasów dziecięcych;";

2)
w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) EN-8 - meldunek o liczbie uczniów w szkołach;";

3)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia po wzorze formularza R-KSRB - badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego dodaje się:
a)
wzór formularza S-01 - sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
wzór formularza S-02 - sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
c)
wzór formularza S-05 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,
d)
wzór formularza S-06 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,
e)
wzór formularza S-07 - sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,
f)
wzór formularza S-08 - sprawozdanie internatu (bursy), w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,
g)
wzór formularza S-09 - sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,
h)
wzór formularza S-10 - sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,
i)
wzór formularza S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów, w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,
j)
wzór formularza S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,
k)
wzór formularza S-14 - sprawozdanie specjalnego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,
l)
wzór formularza S-15 - sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych (w tym o organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego), w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia,
m)
wzór formularza S-16 - sprawozdanie placówki oświatowo-wychowawczej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,
n)
wzór formularza S-17 - sprawozdanie domu wczasów dziecięcych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;
4)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
wzór formularza EN-3 - sprawozdanie o stanie zatrudnienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia,
b)
wzór formularza EN-5 - sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej ...... za rok szkolny ...... - wg stanu na dzień 31 sierpnia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia,
c)
wzór formularza EN-7 - uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym .../... w okresie feriia)..... otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia,
d)
wzór formularza EN-8 - meldunek o liczbie uczniów w szkołach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia.