Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.157.1533

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 września 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. Nr 233, poz. 1958 oraz z 2003 r. Nr 51, poz. 444 i Nr 127, poz. 1174) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 po pkt 106 dodaje się pkt 106a-106n w brzmieniu:

"106a) S-01 - sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

106b) S-02 - sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum;

106c) S-05 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

106d) S-06 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

106e) S-07 - sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej;

106f) S-08 - sprawozdanie internatu (bursy);

106g) S-09 - sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych;

106h) S-10 - sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych;

106i) S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów;

106j) S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

106k) S-14 - sprawozdanie specjalnego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

106l) S-15 - sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych (w tym o organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego);

106m) S-16 - sprawozdanie placówki oświatowo-wychowawczej;

106n) S-17 - sprawozdanie domu wczasów dziecięcych;";

2)
w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) EN-8 - meldunek o liczbie uczniów w szkołach;";

3)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia po wzorze formularza R-KSRB - badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego dodaje się:
a)
wzór formularza S-01 - sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
wzór formularza S-02 - sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
c)
wzór formularza S-05 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,
d)
wzór formularza S-06 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,
e)
wzór formularza S-07 - sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,
f)
wzór formularza S-08 - sprawozdanie internatu (bursy), w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,
g)
wzór formularza S-09 - sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,
h)
wzór formularza S-10 - sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,
i)
wzór formularza S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów, w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,
j)
wzór formularza S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,
k)
wzór formularza S-14 - sprawozdanie specjalnego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,
l)
wzór formularza S-15 - sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych (w tym o organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego), w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia,
m)
wzór formularza S-16 - sprawozdanie placówki oświatowo-wychowawczej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,
n)
wzór formularza S-17 - sprawozdanie domu wczasów dziecięcych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;
4)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
wzór formularza EN-3 - sprawozdanie o stanie zatrudnienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia,
b)
wzór formularza EN-5 - sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej ...... za rok szkolny ...... - wg stanu na dzień 31 sierpnia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia,
c)
wzór formularza EN-7 - uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym .../... w okresie feriia)..... otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia,
d)
wzór formularza EN-8 - meldunek o liczbie uczniów w szkołach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

S-01

Sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

według stanu w dniu 30 IX 200... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

S-02

Sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum

według stanu w dniu 30 IX 200...r.

wzór

Objaśnienia do sprawozdania S-02

Uwaga: Formularz S-02 jest przystosowany do techniki automatycznego (optycznego) odczytu danych, Główny Urząd Statystyczny uprzejmie prosi sporządzających sprawozdanie, o przestrzeganie następujących zasad ogólnych:

- wypełnianie sprawozdań bardzo staranie i czytelnie, tylko długopisem koloru czarnego,

- wpisywanie w kratce tylko jednego znaku (znaku X w kratce z cyfrowym symbolem odpowiedzi słownej obok wymienionej), cyfry symbolu lub liczby, który w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola kratki (pola odczytu),

- nie stosowanie żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładne usunięcie błędnego zapisu korektorem i wpisanie w tym miejscu zapisu poprawnego,

- wpisywanie liczb począwszy od pierwszej kratki z lewej strony,

- pozostawianie pustych, nie wypełnionych kratek w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek niż przewidziano do wypełnienia,

- pozostawianie wszystkich pustych kratek w przypadku braku informacji liczbowej,

- nie dokonywanie dodatkowych zapisów, notatek na marginesach, a szczególnie w rogach formularza,

- szczególne dbanie o to, aby formularz w czasie wypełniania nie ulegał zabrudzeniom bądź uszkodzeniom (np. naderwaniu lub oderwaniu fragmentu formularza),

- przesyłanie do urzędów statystycznych oryginałów sprawozdań, a nie ich kopii, jeśli to możliwie w formie dodatkowo nie składanej, ze względu na automatyczne pobieranie formularzy do odczytu.

Objaśnienia szczegółowe

1. Sprawozdanie należy sporządzić oddzielnie dla każdego kodu szkoły (zgodnie z wykazem szkół): szkoły podstawowej, szkoły filialnej, szkoły artystycznej ogólnokształcącej bez uprawnień zawodowych, szkoły podstawowej sportowej, małej szkoły, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, gimnazjum, gimnazjum sportowego, gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz gimnazjum mistrzostwa sportowego, a następnie przekazać/wysłać do Urzędu Statystycznego w danym województwie (nie należy wysyłać do GUS).

Mała szkoła - jednostka prowadzona przez osobę prawną lub fizyczną liczącą do 30 uczniów w klasach I-III, w której uczy 2-3 nauczycieli, zorganizowana dla uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do szkół. Jest to jednostka działająca w ramach programu MENiS "Mała szkoła".

Szkoły podstawowe i gimnazja dla dorosłych kształcące w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej sporządzają odrębne sprawozdania.

Szkoły kod 111-116 i 151-155 zakreślają klasy łączone (symbol 2) zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

2. Dział 1. DANE OGÓLNE

W wierszach 2, 3, 4, 5 i 6 liczbę pomieszczeń należy wykazywać bez pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na zajęcia pozalekcyjne oraz pomieszczeń adaptowanych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (np. hole, większe sale szkolne). Każde pomieszczenie może być wykazane tylko raz, w przypadku wspólnego użytkowania pomieszczeń przez więcej niż jedną szkołę - dane wykazuje szkoła wskazana przez dyrektora.

W wierszu 5 nie należy wykazywać siłowni.

W zakładzie opieki zdrowotnej, włącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego i domu pomocy społecznej należy wykazać pomieszczenia wydzielone lub przeznaczone na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W wierszach 7-10 należy każdy komputer wykazać tyko raz, a w przypadku użytkowania komputerów przez więcej niż jedną szkołę, dane wykazuje szkoła wskazana przez dyrektora.

Wiersz 11 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. Nr 11, poz. 114). Uczniów korzystających z różnego rodzaju zajęć dydaktyczno-wyrównawczych należy wykazać tylko raz.

Wiersz 12 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114). Uczniów korzystających z różnego rodzaju zajęć korekcyjno-kompensacyjnych należy wykazać tylko raz.

Wiersz 13 - zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114). Uczniów korzystających z różnego rodzaju zajęć logopedycznych należy wykazać tylko raz.

W wierszach 14 do 17 - należy wykazać uczniów w szkole sporządzającej sprawozdanie dowożonych do szkoły w systemie zorganizowanym, bez względu na rodzaj środka lokomocji i formę finansowania jak również uczniów, którym szkoła opłaca bilet za przejazd do szkoły (nie należy ujmować dzieci dowożonych do szkoły przez rodziców). Szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży nie powinny uwzględniać uczniów niepełnosprawnych swoich obwodów spełniających obowiązek szkolny w szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych.

Jeżeli jest wypełniony wiersz 14 to należy zwrócić szczególną uwagę, czy powinien być również wypełniony dział 7a.

Wiersz 18 i 19 - w wierszu 18 szkoły specjalne przy zakładzie opieki zdrowotnej włącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego (kod 123 i 163), filie szkoły podstawowej specjalnej przy zakładzie opieki zdrowotnej włącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego (kod 126) podają dane o liczbie uczniów przebywających w placówce obliczone według zasady: suma stanów liczby uczniów w szkole na początku każdego miesiąca od października roku poprzedniego do września roku bieżącego (z wyłączeniem lipca i sierpnia) podzielona przez 10, a w wierszu 19 - dane o liczbie wychowanków zespołów pozalekcyjnych obliczona według zasady: suma stanów liczby uczniów w szkole na początku każdego miesiąca od października roku poprzedniego do września roku bieżącego podzielona przez 12. Szkoły te wypełniają tylko dział 1 sprawozdania.

Wiersz 21 - w przypadku wspólnego użytkowania biblioteki szkolnej przez więcej niż jedną szkołę - dane wykazuje szkoła wskazana przez dyrektora.

3. Dział 2. UCZNIOWIE WEDŁUG ROKU URODZENIA I PłCI

Wiersz 3 - cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach - Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z późn. zm.).

4. Dział 3. UCZNIOWIE I ODDZIAŁY WEDŁUG KLAS

Szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne (kod 121-134 i 161 -168) prowadzące nauczanie w zespołach klasowych wypełniają wiersze 11, 12, 13 rubr. 1 (bez rozbicia wg klas). Jeżeli w szkołach podstawowych specjalnych lub gimnazjach specjalnych prowadzone jest nauczanie w oddziałach należy uwzględnić dane bez zespołów klasowych wypełniając wiersze 4, 5 i 6, rubr. 1 i rubryki 3 do 9 (w rozbiciu według klas).

W rubryce 9 - "A" - należy wykazać uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, którzy realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w indywidualnych bądź grupowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

W wierszach 1, 5 i 6 - liczbę uczniów należy wykazać łącznie z uczniami objętymi indywidualnym nauczaniem.

W wierszu 2 należy podać liczbę uczniów, w odniesieniu do których rada pedagogiczna szkoły podjęła uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie. W wierszu tym należy również podać uczniów, którym wyznaczono egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny, ale tego egzaminu nie zdali lub do niego nie przystąpili.

W wierszach 3 i 8 należy wykazywać tylko uczniów niepełnosprawnych w sześcioletniej szkole podstawowej i gimnazjum (kod 111-116 i 151-155), jeżeli uczeń wykazany został w wierszu 8, to należy go również wykazać w wierszu 9, rubr. 1-9, jak również w dziale 4, w wierszach 1-6, rubr. 2, 3 i w dziale 5, rubr. 1-15). Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

W wierszu 4 - należy wpisać jeden oddział wyłącznie w jednej z klas, a uczniów odrębnie w poszczególnych klasach.

W wierszach 4 do 13 dane należy podać według stanu w dniu 30 IX.

Wiersz 9 - należy wykazać uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej o potrzebie kształcenia specjalnego - (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.)

Wiersz 10 dotyczy (kod 111-116, 121-134, 151-155 i 161-168) z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych i gimnazjów dla dorosłych.

W wierszu tym należy wykazać uczniów pobierających naukę indywidualnie, na podstawie orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły - (Dz. U.z 2001 r. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.)

5. Dział 4. ODDZIAŁY, UCZNIOWIE I ABSOLWENCI

- dane uzupełniające (kod 111-116, 151-155 i 165)

Wiersze 1 do 6 - dotyczą liczby oddziałów i uczniów niepełnosprawnych wskazanych w orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, ujętych również w dziale 3 w odpowiednich rubrykach 1-9, w wierszach 4, 5, 6 i 9 i w dziale 5, rubr. 1-15 oraz absolwentów niepełnosprawnych z poprzedniego roku szkolnego - (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Oddział można już wykazać, gdy liczba uczniów wynosi 5, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są sytuacje, gdzie szkoła może wykazać 1, 2, 3, 4 uczniów jako jeden oddział.

Wiersz 2 - dotyczy oddziału specjalnego, w którym liczba uczniów niepełnosprawnych powinna wynosić od 2 do 16 uczniów w poszczególnych klasach - (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Wiersz 3 - dotyczy oddziału integracyjnego, który organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych w poszczególnych klasach - (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Wiersz 4 - dotyczy każdego oddziału w szkole ogólnodostępnej, do którego uczęszcza 1-2 uczniów niepełnosprawnych - (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). W przepisach oświatowych nie ma ścisłej definicji oddziału ogólnodostępnego, w związku z tym definiuje się go przez analogię do oddziału integracyjnego, w którym liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi od 3 do 5 uczniów.

Wiersz 7 - klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Liczba uczniów w klasach terapeutycznych powinna wynosić od 10 do 15 uczniów - (Dz. U.z 2003 r. Nr 11, poz. 114).

Wiersz 8 - klasy wyrównawcze organizuje się w celu intesywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy mają rozległe braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Liczba uczniów w klasach wyrównawczych powinna wynosić od 10 do 15 uczniów - (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114). Klas wyrównawczych nie łączyć z danymi ogólnymi w dziale 1, wiersz 11.

Wiersz 9 - dotyczy uczniów w klasach sportowych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego - Dz. U. Nr 126, poz. 1078).

6. Dział 5. UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W rubr. 2-15 każdego ucznia należy wykazać tylko w jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością należy wykazać w rubryce z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczniów, którzy wykazani zostali w rubr. 2 do 15 (kod 111-116 i 151-155) należy wykazać w dziale 3, wiersz 9, rubr. 1 do 9 i w dziale 4, wiersz 1 do 6, rubr. 2, 3; w rubr. 2 do 17 (kod 121 -134 i 161-168) należy wykazać w dziale 3, wiersz 5, rubr. 1 i rubr. 3 do 9,oraz w rubr. 2 do 15 (kod 141 i 181) należy wykazać w dziale 3, wiersz 5, rubr. 1 i rubr 3 do 5 oraz rubr. 8 i 9. Orzeczenia wydane przez poradnie ściśle określają rodzaj i stopień niepełnosprawności - (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 i Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2003/04 dział 5 wypełniają również szkoły podstawowe dla dorosłych (kod 141) i gimnazja dla dorosłych (kod 181), dlatego też identyfikacja dorosłych uczniów niepełnosprawnych powinna odbywać się na podstawie faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

7. Dział 7. OBOWIĄZEK SZKOLNY - rozliczenie dzieci i młodzieży zarejestrowanych w danym obwodzie szkolnym

Dział ten wypełniają tylko szkoły prowadzące księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu tj. szkoły obwodowe.

W przypadku szkół filialnych, które nie prowadzą ewidencji dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, dane o uczniach spełniających obowiązek szkolny, wypełnia szkoła macierzysta.

Rubryka 1 - dotyczy dzieci i młodzieży z całego obwodu.

W rubryce 2 - nie należy wykazywać dzieci i młodzieży z innych obwodów szkolnych, łącznie z indywidualnym nauczaniem.

Rubryka 4 - dotyczy dzieci i młodzieży, które na podstawie art. 16, ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.), otrzymały zezwolenie dyrektora szkoły na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.

W rubryce 5 - za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych przez szkoły sporządzające sprawozdanie zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.), (ujętych również w dziale 3 w rubrykach 1 do 9, w wierszach 5, 6 i 9, w dziale 4, w wierszach 1, 2, 4, 5 i 6 rubr. 2 i 3 oraz w dziale 5).

8. Dział 7a. UCZNIOWIE WEDŁUG KLAS I ODLEGŁOŚCI ZAMIESZKANIA OD SZKOŁY

Należy wykazać wyłącznie uczniów uczęszczających do szkoły obwodowej (dział 7, rubr. 2, wiersz 1).

Jeżeli jest wypełniony dział 7a, to należy zwrócić szczególną uwagę, czy powinien być również wypełniony wiersz 14 w dziale 1.

9. Po wypełnieniu sprawozdania należy sprawdzić zgodność liczb występujących w różnych działach sprawozdania, a mianowicie:

- dział 1, wiersz 14 ≥ 15 + 16;

- dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 3, wiersz 5, rubr.1;

- dział 2, wiersz 2, rubr. 1 = dział 3, wiersz 6, rubr.1 (dotyczy szkół podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych oraz szkół podstawowych dla dorosłych kod 141 i gimnazjów dla dorosłych kod 181);

- dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 3, wiersz 5, rubr. 1+w. 12, rubr.1

- dział 2, wiersz 2, rubr. 1 = dział 3, wiersz 6, rubr. 1+w. 13, rubr.1 (dotyczy szkół podstawowych specjalnych kod 121-134 i gimnazjów specjalnych kod 161-168);

- dział 3, wiersz 9, rubr. 1 = dział 4, wiersz 1, rubr. 2;

- dział 3, wiersz 9, rubr. 2 = dział 4, wiersz 1, rubr. 3 (dotyczy szkół podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych);

- dział 3, wiersz 1, rubr. 5 - dział 3, wiersz 2, rubr. 5 = dział 6, wiersz 1, rubr. 1 (dotyczy gimnazjów dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych, kod 151-155);

- dział 3, wiersz 1, rubr. 8 - dział 3, wiersz 2, rubr.8 = dział 6, wiersz 1, rubr. 1 (dotyczy szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych, kod 111-116);

- dział 5, rubr. 2 do 15 = dział 3, wiersz 9, rubr. 1 (dotyczy szkół podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych);

- dział 5, rubr. 2 do 15 = dział 3, wiersz 5, rubr. 1 (dotyczy szkół podstawowych dla dorosłych kod 141 i gimnazjów dla dorosłych kod 181);

- dział 5, rubr. 2 do 17 = dział 3, wiersz 5, rubr. 1+wiersz 12, rubr. 1 (dotyczy szkół podstawowych specjalnych kod 121-134 i gimnazjów specjalnych kod 161-168);

- dział 7, wiersz 1, rubr. 2 + rubr. 5 ≤ dział 3, wiersz 5, rubr. 1;

- dział 7, wiersz 2, rubr. 2 + rubr. 5 ≤ dział 3, wiersz 6, rubr. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

S-05

Sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

według stanu

w dniu 30 IX 200 ... r.

wzór

Objaśnienia do formularza S-05

KodWykaz szkół wypełniających formularzWstawić "X"
Szkoły dla młodzieży:
a) ponadpodstawowea)
201 licea ogólnokształcące
202 licea ogólnokształcące specjalne
203 licea ogólnokształcące specjalne zorganizowane

przy zakładach opieki zdrowotnej

204 licea ogólnokształcące specjalne działające w

placówkach interwencyjnych

205 licea ogólnokształcące specjalne działające w

placówkach resocjalizacyjnych

206 licea ogólnokształcące sportowe
207 licea ogólnokształcące mistrzostwa sportowego
b) ponadgimnazjalne
211 licea ogólnokształcące
212 licea ogólnokształcące specjalne
213 licea ogólnokształcące specjalne zorganizowane

przy zakładach opieki zdrowotnej

214 licea ogólnokształcące specjalne działające w

placówkach interwencyjnych

215 licea ogólnokształcące specjalne działające w

placówkach resocjalizacyjnych

216 licea ogólnokształcące sportowe
217 licea ogólnokształcące mistrzostwa sportowego

a) Symbole szkół ponadpodstawowych odnoszą się również do oddziałów/klas tychże szkół działających w ponadgimnazjalnych liceach ogólnokształcących.

Szkoła wpisuje (w rubryce po prawej stronie tabeli) w odpowiednim wierszu znak "X". Zaznaczony kod należy przepisać do pozycji 1 części tytułowo-adresowej.

Sprawozdanie sporządzają szkoły macierzyste. Dotyczy szkół czynnych w danym roku szkolnym oraz tych, które zakończyły działalność w sierpniu poprzedniego roku szkolnego. Każda szkoła wymieniona w wykazie typów szkół wypełnia odrębne sprawozdanie. Licea ogólnokształcące specjalne działające w zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych wypełniają: dział 1-3, dział 5-6 z uwzględnieniem uczniów przebywających w placówce powyżej 3 miesięcy. Jeżeli uczniowie przebywają w placówce 3 miesiące i krócej należy wypełnić tylko dział 1.

Odrębne sprawozdania sporządzają ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące z oddziałami/klasami szkoły ponadpodstawowej (jedno sprawozdanie dotyczy szkoły, drugie - oddziałów/klas o których mowa).

Oddziały wypełniają: dział 1, wiersz 13 i 14, dział 2, dział 3 wiersz 01-10, dział 4, dział 5, dział 6, dział 7.

W sprawozdaniach liceów zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego należy podać wyłącznie dane dotyczące wyników klasyfikacji uczniów - dział 3, wiersze 01-03 oraz absolwentów - dział 4, rubr. 4 i 5, dział 5, rubr. 14 -17, dział 6, dział 7, rubr. 9-12. Licea ogólnokształcące, które w poprzednim roku szkolnym nie prowadziły klasy programowo najwyższej (IV), nie wypełniają: w dziale 3, rubr. 7, wierszy 01-03, w dziale 4, rubr. 4 i 5, w dziale 5, rubr. 14-17, działu 6, w dziale 7, rubr. 9-12.

Uczniów i absolwentów niepełnosprawnych (dział 3, wiersz 09, dział 4, wiersze 2-4, dział 5, wiersze 2-11) należy wykazać w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.).

Wypełniony formularz należy przekazać (wysłać) do urzędu statystycznego w danym województwie.

Dział 1. Dane ogólne

W wierszach 02 do 12 każde pomieszczenie, komputer i biblioteka mogą być wykazane tylko raz. W przypadku wspólnego użytkowania pomieszczeń, komputerów i biblioteki przez więcej niż jedną szkołę - dane wykazuje szkoła wskazana przez dyrektora. Liczbę pomieszczeń należy podać bez pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na zajęcia pozalekcyjne oraz pomieszczeń adaptowanych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (np. hole, sale lekcyjne).

Wiersz 14 - licea ogólnokształcące specjalne działające w zakładach opieki zdrowotnej (włącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego), w placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych podają dane o liczbie uczniów przebywających w placówce nie dłużej niż 3 miesiące wg zasady: suma stanów liczby uczniów w szkole na początku każdego miesiąca od października roku poprzedniego do września roku bieżącego (z wyłączeniem lipca i sierpnia) podzielona przez 10.

Dział 2. Uczniowie według roku urodzenia i płci

Wiersz 4 - cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach - Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z późn. zm.).

Dział 3. Uczniowie i oddziały według klas

Wiersze 02, 03 i 08 - uczniów należy podać z uwzględnieniem wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

Wiersz 03 dotyczy uczniów w odniesieniu do których rada pedagogiczna szkoły podjęła decyzję o pozostawieniu w tej samej klasie oraz uczniów którym wyznaczono egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny, ale egzaminu tego nie zdali lub do niego nie przystąpili.

Wiersz 08 dotyczy uczniów powtarzających klasę w roku sprawozdawczym. Uczniowie ci powinni być również uwzględnieni w działach 2, 4, 5, 7.

Wiersz 10 dotyczy uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej o potrzebie indywidualnego nauczania. - Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 114, z późn. zm..

Dział 4. Oddziały, uczniowie i absolwenci

- dane uzupełniające

Wiersz 2 dotyczy oddziału specjalnego, w którym liczba uczniów powinna wynosić od 4 do 16 w poszczególnych oddziałach (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61 , poz. 624, z późn. zm.).

Wiersz 3 dotyczy oddziału integracyjnego, który organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych w poszczególnych oddziałach - Dz. U. z 2001 r. Nr 61 , poz. 624, z późn. zm..

Wiesz 4 dotyczy każdego oddziału w szkole ogólnodostępnej, do którego uczęszcza 1-2 uczniów niepełnosprawnych.

Wiersz 7 - nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania - Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm..

Dział 5. Uczniowie i absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W rubr. 2-6, 8-11 każdego ucznia należy wykazać tylko w jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością należy wykazać w rubryce 7 z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dział 6. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego według roku urodzenia i płci

Nie należy podawać absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach wcześniejszych, a do egzaminu dojrzałości przystąpili w roku bieżącym.

Dział 7. Uczniowie w roku szkolnym sprawozdawczym według profili kształcenia, klas i płci oraz absolwenci z poprzedniego roku szkolnego

Profile kształcenia (dotyczą wyłącznie ponadpodstawowych liceów ogólnokształcących):

humanistyczny (przedmioty wiodące: język polski, języki obce nowożytne, języki klasyczne, historia),

matematyczny (przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią),

przyrodniczy (przedmioty wiodące: geografia, biologia z higieną i ochroną środowiska, chemia),

ogólny (nie określa się przedmiotów wiodących),

inny (przedmioty wiodące - inne niż wyżej wymienione, w tym również oddziały klas sportowych i mistrzostwa sportowego).

Po wypełnieniu sprawozdania należy sprawdzić zgodność liczb występujących w różnych działach, a mianowicie:

Dla wszystkich szkół:

dział 2, wiersz 1, rubr. 1= dział 3, wiersz 05, rubr. 1

dział 2, wiersz 2, rubr. 1= dział 3, wiersz 06, rubr. 1

dział 2, wiersz 3, rubr. 1= dział 3, wiersz 05, rubr. 4

dział 3, wiersz 09, rubr. 1 = dział 5, rubr. (2+3 ...+11)

Dla kodów szkół: 201, 206, 207, 211, 216, 217

dział 3, wiersz 09, rubr. 1 = dział 4, wiersz 1, rubr. 2

dział 3, wiersz 09, rubr. 2 = dział 4, wiersz 1, rubr. 3

dział 3, wiersz 05, rubr. 3 ≤ dział 4, wiersz 7, rubr. 2

dział 3, wiersz 06, rubr. 3 ≤ dział 4, wiersz 7, rubr. 3

dział 3, wiersz 04, rubr. 1 ≥ dział 4, wiersz 1, rubr. 1

dział 5, rubr. 1< dział 2, wiersz 1, rubr. 1

Dla kodów szkół: 202, 203, 204, 205

dział 5, rubr. 14 ≤ dział 6, wiersz 1, rubr. 1

dział 5, rubr. 15 ≤ dział 6, wiersz 2, rubr. 1

dział 5, rubr. 16 ≤ dział 6, wiersz 5

dział 5, rubr. 17 ≤ dział 6, wiersz 6

Dla kodów szkół: 202, 203, 204, 205, 212, 213, 214, 215

dział 5, rubr. (1+12+13) ≤ dział 2, wiersz 1, rubr. 1

Dla kodów szkół: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

dział 3, wiersz 02, rubr. 7 = dział 6, wiersz 1, rubr. 1

Dla kodów szkół: 201, 206, 207

dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 7, wiersz 6, rubr. 1

dział 2, wiersz 2, rubr. 1 = dział 7, wiersz 6, rubr. 2

dział 3, wiersz 05, rubr. 5 = dział 7, wiersz 6, rubr. 3

dział 3, wiersz 05, rubr. 6 = dział 7, wiersz 6, rubr.5

dział 3, wiersz 05, rubr. 7 = dział 7, wiersz 6, rubr. 7

dział 3, wiersz 06, rubr. 5 = dział 7, wiersz 6, rubr. 4 (analogicznie dla rubr. 6 i 7 z działu 3)

dział 3, wiersz 02, rubr. 7 = dział 6, wiersz 1, rubr. 1 = dział 7, wiersz 6, rubr. 9

dział 4, wiersz 1, rubr. 4 = dział 5, rubr. 14

dział 4, wiersz 1, rubr. 5 = dział 5, rubr. 15

dział 5, rubr. 14 < dział 6, wiersz 1, rubr. 1

dział 5, rubr. 15 < dział 6, wiersz 2, rubr. 1

dział 5, rubr. 16 < dział 6, wiersz 5

dział 5, rubr. 17 < dział 6, wiersz 6

dział 6, wiersz 2, rubr. 1 = dział 7, wiersz 6, rubr. 10

dział 6, wiersz 5 = dział 7, wiersz 6, rubr. 11

dział 6, wiersz 6 = dział 7, wiersz 6, rubr. 12.

Wykaz szkół według dominującego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnychSymbol
dla uczniówniesłyszących01
słabo słyszących02
niewidomych03
słabo widzących04
z niepełnosprawnością ruchową05
z niepełnosprawnością sprzężoną06
niedostosowanych społecznie07
zagrożonych niedostosowaniem społecznym08
zagrożonych uzależnieniem09
z zaburzeniami zachowania10
z zaburzeniami psychicznymi11
z chorobami przewlekłymi12

ZAŁĄCZNIK Nr  4

S-06

Sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

według stanu

w dniu 30 IX 200 ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

S-07

Sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej

według stanu

w dniu 30 IX 200 ... r.

wzór

Objaśnienia do formularza S-07

Sprawozdanie dotyczy szkół czynnych w danym roku szkolnym oraz szkół, które zakończyły działalność w sierpniu poprzedniego roku szkolnego.

Szkoły przysposabiające do pracy na podbudowie klasy VIII nadal wypełniają formularz S-07.

Sprawozdanie należy sporządzać następująco:

1) szkoły dla młodzieży wypełniają wszystkie działy,

2) szkoły dla dorosłych wypełniają dane dotyczące:

- pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotece szkolnej, uczniów odbywających praktyki w CKP (dział 1, wiersze 1-12 i 14),

- uczniów według wieku (dział 2),

- uczniów według klas (dział 3, rubr. 1-2, 6, 7,11),

- uczniów niepełnosprawnych (dział 5, rubr. 1),

- absolwentów (dział 6),

- uczniów i absolwentów według zawodów (dział 7).

3) szkoły, które utworzone zostały na początku danego roku szkolnego nie wypełniają informacji dotyczących:

- uczniów według klas (dział 3, rubr. 3-5),

- absolwentów (dział 4, rubr. 4 i 5, dział 5, rubr. 17 i 18, dział 6, dział 7, rubr. 9-12).

4) w sprawozdaniach szkół zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia wypełnia się następujące informacje:

a) w sprawozdaniach szkół dla młodzieży:

- uczniowie według klas (dział 3, rubr. 3-5),

- absolwenci (dział 4, rubr. 4 i 5, dział 5, rubr. 17 i 18, dział 6, dział 7, rubr. 9-12).

b) w sprawozdaniach szkół dla dorosłych:

- absolwenci (dział 6, dział 7, rubr. 0-2, 9-12).

Odrębne sprawozdania S-07 sporządzają:

- szkoły rozpoczynające naukę we wrześniu i w lutym,

- szkoły muzyczne kształcące wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych nie dające uprawnień zawodowych (I stopień) - symbol 81, 82 i drugie sprawozdanie - szkoły dające uprawnienia zawodowe (II stopień) - symbol 83,

- szkoły posiadające klasy przysposabiające do pracy,

- szkoły ponadgimnazjalne z oddziałami dotychczasowych szkół ponadpodstawowych,

- szkoły ponadpodstawowe z oddziałami szkoły ponadgimnazjalnej.

- szkoły prowadzące nauczanie jednocześnie w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej,

Ogólnokształcące szkoły muzyczne sporządzają sprawozdanie tylko w zakresie gimnazjum i liceum (II stopień) - symbol 84. I stopień wykazać należy na formularzu S-02.

Ogólnokształcące szkoły baletowe sporządzają sprawozdanie tylko w zakresie gimnazjum i liceum. Klasy I-III tych szkół wykazać należy jako IV-VI na formularzu S-02. Natomiast szkoły sztuki tańca kształcące wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych sporządzają sprawozdanie S-07, nadając szkole symbol 81.

Policealne i pomaturalne szkoły artystyczne wypełniają działy 2 i 6 wykazując wszystkich uczniów i absolwentów.

Dział 4 - wiersz 2 dotyczy oddziału specjalnego, w którym liczba uczniów powinna wynosić od 2 do 16 w poszczególnych oddziałach (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Wiersz 3 dotyczy oddziału integracyjnego, który organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Wiersz 4 dotyczy każdego oddziału w szkole ogólnodostępnej, do którego uczęszcza 1-2 uczniów niepełnosprawnych. Wiersz 5 dotyczy wszystkich uczniów (w tym niepełnosprawnych), pobierających naukę indywidualnie stale lub okresowo.

W dziale 5 - każdego ucznia należy wykazać tylko w jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów z więcej niż jedną niepełsprawnością należy wykazać w rubryce z niepełnosprawnością sprzężoną (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

wzór

Wykaz szkół według dominującego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
(pozycja 8 części tytułowo-adresowej)
SymbolSymbol
Szkoły dla niesłyszących01Szkoły dla uczniów z autyzmem08
Szkoły dla słabo słyszących02Szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną09
Szkoły dla niewidomych03Szkoły dla niedostosowanych społecznie10
Szkoły dla słabo widzących04Szkoły dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym11
Szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową05Szkoły dla zagrożonych uzależnieniami12
Szkoły dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim06Szkoły dla uczniów z zaburzeniami zachowania13
Szkoły dla upośledzonych umysłowo w stopniu07Szkoły dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi14
umiarkowanym i znacznymSzkoły dla uczniów z chorobami przewlekłymi15
KodWYKAZ SZKÓŁ WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ S-07
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
10Szkoły (klasy) przysposabiające do pracy specjalne
11Zasadnicze szkoły zawodowe (bez specjalnych) na podbudowie programowej gimnazjum
12Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne na podbudowie programowej gimnazjum
13Szkoły zasadnicze (bez specjalnych) na podbudowie programowej klasy VIII a)
14Szkoły zasadnicze specjalne na podbudowie programowej klasy VIII a)
21Licea profilowane
22Licea profilowane specjalne
23Technika na podbudowie programowej gimnazjum
24Technika specjalne na podbudowie programowej gimnazjum
31Licea zawodowe (bez specjalnych) na podbudowie programowej klasy VIII a)
32Licea zawodowe - specjalne na podbudowie programowej klasy VIII a)
33Licea techniczne na podbudowie programowej klasy VIII a)
34Technika specjalne na podbudowie programowej klasy VIII a)
35Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej klasy VIII a)
36Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej
37Technika i licea specjalne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej
41Szkoły policealne dające wykształcenie zasadnicze zawodowe
42Szkoły policealne dające wykształcenie średnie zawodowe (bez specjalnych i artystycznych)
43Szkoły policealne specjalne
44Szkoły policealne artystyczne
45Kolegia nauczycielskie
46Nauczycielskie kolegia języków obcych
47Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury
48Szkoły pomaturalne pozostałe
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
51Zasadnicze szkoły zawodowe na podbudowie programowej gimnazjum b)
52Szkoły zasadnicze na podbudowie programowej klasy VIII a)
61Licea profilowane b)
62Technika na podbudowie programowej gimnazjum b)
63Licea zawodowe na podbudowie programowej klasy VIII a)
64Licea techniczne na podbudowie programowej klasy VIII a)
65Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej klasy VIII a)
66Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej
71Szkoły policealne dające wykształcenie zasadnicze zawodowe
72Szkoły policealne dające wykształcenie średnie zawodowe
73Kolegia nauczycielskie
74Nauczycielskie kolegia języków obcych
75Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury
76Szkoły pomaturalne pozostałe
SZKOŁY ARTYSTYCZNE (BEZ POLICEALNYCH I POMATURALNYCH)
81Szkoły artystyczne nie dające uprawnień zawodowych (kształcące wyłącznie w zakresie artystycznym)
82Szkoły artystyczne nie dające uprawnień zawodowych specjalne
83Szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe (kształcące wyłącznie w zakresie artystycznym)
84Szkoły artystyczne ogólnokształcące dające uprawnienia zawodowe

a) Symbol dotyczy także oddziałów tych szkół w ramach szkół ponadgimnazjalnych

b) Symbol dotyczy także oddziałów tych szkół w ramach szkół ponadpodstawowych.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

S-08

Sprawozdanie internatu (bursy)

według stanu

w dniu 10 IX 200... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

S-09

Sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych

według stanu w dniu 31 XII 200... r.

wzór

Objaśnienia do sprawozdania S-09

GUS prosi sporządzających sprawozdanie o przestrzeganie następujących zasad jego wypełniania:

wypełniać starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego, w kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny, wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, nie wypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek niż przewidziano do wypełnienia, pozostawiać wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej, nie dokonywać dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbać aby formularz w czasie wypełniania nie ulegał zabrudzeniom i uszkodzeniom, przesyłać do urzędów statystycznych oryginały sprawozdań a nie kopie, i jeśli to możliwe, w formie nie złożonej.

Sprawozdanie sporządzają szkoły (w tym specjalne): podstawowe, gimnazja (patrz wykaz szkół na formularzu S-02), licea ogólnokształcące (patrz wykaz szkół na formularzu S-05 i S-06), szkoły zasadnicze, średnie szkoły zawodowe, szkoły artystyczne ogólnokształcące dające uprawnienia zawodowe oraz ponadgimnazjalne szkoły zawodowe i licea profilowane (patrz objaśnienia do formularza S-07).

Szkoły dla dorosłych wypełniają tylko dział 5 i 5a.

Dział 1

W dziale tym należy wykazać uczniów pobierających stypendia w bieżącym roku szkolnym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350, z późn. zm.).

Każdego ucznia należy wykazać tylko raz.

Wiersz 4 - stypendium przyznawane z rezerwy celowej budżetu państwa uczniom z terenów wiejskich podejmujących naukę w szkole, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Wiersz 5 - dla uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

W wierszu 7 należy wykazać uczniów, którzy otrzymują pomoc materialną od podmiotów nie będących organem prowadzącym szkoły oraz ze środków nie pochodzących z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 2

Dotyczy tylko zasiłków przyznawanych w formie pieniężnej. Nie dotyczy zapomóg i innych form pomocy materialnej.

Jeżeli uczniowi wypłacono zasiłki losowe, np. trzy razy w roku, należy wykazać trzy zasiłki.

Dział 3

Wiersz 1 - w kołach humanistycznych, matematyczno-fizycznych, przyrodniczo-chemicznych itp.

Wiersz 2 - w kołach radiotechnicznych, fotograficznych, modelarskich, informatycznych, elektronicznych itp.

Wiersz 3 - w zespołach plastycznych, tanecznych, recytatorskich, fotograficznych, teatralnych, filmowych w chórach, zespołach instrumentalnych itp.

W przypadku kół (klubów, zespołów) międzyszkolnych dane o liczbie kół i uczestników wykazuje tylko szkoła, która jest organizatorem zajęć.

Dział 4

W wierszu 3 (rubr. 2) wykazać uczniów korzystających z obiadów w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot. W przypadku wspólnej organizacji placówek przez więcej niż jedną szkołę (np. w zespołach szkół) dane w rubryce 1 wypełnia jedna szkoła, natomiast liczba korzystających (rubr. 2) wykazana powinna być w sprawozdaniach poszczególnych szkół.

Wiersz 4 - należy wykazać uczniów korzystających z obiadów dwudaniowych, jednodaniowych, przemiennych (z wiersza 3) oraz drugich śniadań, napojów (np. mleko) z bułką itp. bez względu na formę finansowania.

Dożywianie może być finansowane z:

- rezerwy celowej budżetu państwa

- budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- środków organizacji pozarządowych

- opłat rodziców

- możliwe są też inne formy mieszane.

Wszystkie te formy finansowania dożywiania powinny być objęte badaniem.

Dział 5

W dziale tym nie należy wykazywać danych dotyczących języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

W rubrykach 1 do 8 - każdego ucznia należy wykazać tyle razy, ilu języków się uczy.

W rubrykach 9 do 12 - na lekcjach zorganizowanych na terenie szkoły niezależnie od organizatora (szkoła, fundacja itp.) lub zorganizowanych przez szkołę niezależnie od miejsca prowadzenia zajęć.

Dział 5a

Należy wykazać tylko uczniów uczących się języka obcego nowożytnego jako przemiotu obowiązkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

S-10

Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200... r.

wzór

Objaśnienia do sprawozdania S-10

Dział 1.

W rubr. 1 i 2 - należy podać wszystkich studentów, łącznie ze studentami magisterskich studiów uzupełniających i studentami po ostatnim roku studiów bez egzaminu magisterskiego (dyplomowego).

W rubr. 3 i 4 - należy podać wszystkich studentów z I-go roku studiów zawodowych i magisterskich jednolitych (bez studentów I-go roku magisterskich studiów uzupełniających). W rubr. 5 i 6 - podać studentów urlopowanych oraz powtarzających 1 rok studiów zawodowych i magisterskich jednolitych (bez studentów I-go roku magisterskich studiów uzupełniających).

Dział 2.

W rubr. 1 i 2 - należy podać wszystkich absolwentów jednolitych studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych (bez absolwentów studiów uzupełniających).

Dział 3.

W rubr. 1 - Szkoły prowadzące kierunki:

a) filologia - podają liczbę studentów ogółem oraz w podziale na specjalności;

b) pedagogika - podają liczbę studentów ogółem, z wyodrębnieniem specjalności przygotowywujących nauczycieli do nauczania w zakresie: wychowania przedszkolnego, wychowania przedszkolnego z nauczaniem początkowym, nauczania początkowego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, niezależnie od nazw tych specjalności w danej szkole; pozostałych specjalności nie należy wykazywać.

W rubr. 1 - należy wymienić wszystkie kierunki studiów prowadzone w szkole wyższej oraz w filiach (wydziałach zamiejscowych) i w punktach konsultacyjnych. Nazwy kierunków studiów powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480, z późn. zm.). Nie należy wykazywać specjalności. Specjalności wykazują wyłącznie wyższe szkoły zawodowe.

W rubr. 3 - należy wpisać "m" dla studiów magisterskich, "z" dla studiów zawodowych kończących się uzyskaniem tytułu inżyniera i "l" dla studiów zawodowych, kończących się uzyskaniem tytułu licencjata oraz cyfrę oznaczającą czas trwania studiów, np. studia magisterskie o 5-letnim cyklu kształcenia oznacza się symbolem "m-5". Dla studiów eksternistycznych należy wpisać tylko rodzaj studiów. Kierunek lekarski w akademiach medycznych i kierunek weterynaria w akademiach rolniczych należy wykazać jako studia magisterskie i w rubr. 3 oznaczyć: lekarski - "m-6", weterynaria- "m-5, 6". W ramach każdego punktu konsultacyjnego należy wymienić kierunki studiów prowadzone w tym punkcie.

W rubr. 4 i 5 - należy podać liczbę studentów zarejestrowanych w dniu 30 listopada, łącznie ze studentami korzystającymi z urlopów.

W rubr. 6 i 16 - mogą być podani studenci magisterskich studiów specjalnych (2-2,5 letnich). W rubr. 8 - należy podać studentów I roku studiów, którzy w roku sprawozdawczym korzystają z urlopu w semestrze zimowym oraz studentów, którzy powtarzają I rok studiów.

Różnica między rubr. 7 i 8 stanowi liczbę studentów, którzy w roku sprawozdawczym zostali przyjęci - w ramach rekrutacji - na I rok studiów.

W rubr. 16 - należy podać liczbę studentów, którzy w poprzednim roku akademickim zakończyli ostatni semestr studiów, lecz do dnia 30 listopada roku sprawozdawczego nie złożyli egzaminu dyplomowego.

Uwaga: Liczby w wierszu ogółem w rubr. 4, 5, 7 i 8 działu 3 powinny być równe liczbom w dziale 1 wiersz ogółem rubr. 1, 2, 3 i 5.

Dział 4.

Należy wykazać wszystkie osoby, które w poprzednim roku akademickim złożyły egzamin dyplomowy w szkole lub jednostce zamiejscowej, niezależnie od tego czy dyplomy te odebrały, czy też znajdują się w aktach studentów.

W rubr. 1 i 3 - należy podać nazwy kierunków i czas trwania studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 480, z późn. zm.) (nie należy podawać wydziałów i specjalności, a jedynie kierunki studiów) specjalności wykazują wyłącznie wyższe szkoły zawodowe i szkoły prowadzące kierunki:

a) filologia - podają liczbę absolwentów ogółem oraz w podziale na specjalności;

b) pedagogika - podają liczbę absolwentów ogółem, z wyodrębnieniem specjalności przygotowujących nauczycieli do nauczania w zakresie: wychowywania przedszkolnego, wychowywania przedszkolnego z nauczaniem początkowym, nauczania początkowego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, niezależnie od nazw tych specjalności w danej szkole.

W rubr. 4 i 5 - należy podać tylko absolwentów studiów zawodowych i studiów magisterskich jednolitych (bez absolwentów magisterskich studiów uzupełniających wykazanych w rubr. 12 i 13).

W rubr. 10 i 11 mogą być podani absolwenci magisterskich studiów specjalnych (2-2,5 letnich).

W rubr. 12 i 13 - należy podać liczbę absolwentów magisterskich studiów uzupełniających, tj. osób, które w poprzednim okresie ukończyły studia zawodowe i obecnie ukończyły uzupełniające studia magisterskie.

Dział 5 i 6.

Wypełnia się na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) lub innych orzeczeń traktowanych na równi z tymi orzeczeniami stwierdzającymi niezdolność do pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

S-11

Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów

w 200 ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

S-12

Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych

według stanu w dniu 31 XII 200 ...r.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

S-14

Sprawozdanie specjalnego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

według stanu w dniu 31 X 200 ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

S - 15

Sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych

(w tym o organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego)

według stanu

w dniu 30 IX 200 ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

S-16

Sprawozdanie placówki oświatowo-wychowawczej

według stanu

w dniu 31 X 200 ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

S-17

Sprawozdanie domu wczasów dziecięcych

według stanu

w dniu 31 X 200... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

EN-3

Sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10.09....r.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

EN - 5

Sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej ......... za rok szkolny......

Według stanu na dzień 31 sierpnia

ZAŁĄCZNIK Nr  17

EN - 7

Uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym ......./.... w okresie feriia) .........

wzór

OBJAŚNIENIA I TRYB OBIEGU SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdanie sporządzają: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, gimnazja, licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe dla młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, specjalne, sportowe mistrzostwa sportowego oraz artystyczne.

2. Wymienione szkoły (placówki) sporządzają sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyłają do organu prowadzącego w terminach:

1) za okres ferii zimowych do 10 marca,

2) za okres ferii letnich do 10 września.

3. Organy prowadzące szkoły (placówki) przeprowadzają analizę poprawności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych przez szkoły (placówki) sporządzają sprawozdania zbiorcze i przesyłają do kuratorium oświaty w terminach:

1) za okres ferii zimowych do 20 marca,

2) za okres ferii letnich do 30 września.

4. Kuratoria oświaty przeprowadzają analizę poprawności danych liczbowych zawartych w nadesłanych sprawozdaniach, sporządzają sprawozdania zbiorcze i przesyłają do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - Biuro ds. Młodzieży - w terminach:

1) za okres ferii zimowych do 10 kwietnia,

2) za okres ferii letnich do 30 października.

ZAŁĄCZNIK Nr  18

EN - 8

Meldunek o liczbie uczniów w szkołach a)

w roku szkolnym 2003/2004 według stanu w dniu 10.IX.2003 r.

wzór

Wykaz typów szkół do meldunku EN-8

Typy szkół dla dzieci i młodzieży

1 - Szkoły podstawowe

2 - Szkoły podstawowe specjalne (łącznie ze szkołami przy zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego)

3 - Gimnazja

4 - Gimnazja specjalne (łącznie ze szkołami przy zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego)

5 - Licea ogólnokształcące

6 - Licea ogólnokształcące specjalne

7 - Szkoły zawodowe

8 - Szkoły zawodowe specjalne

9 - Szkoły przysposabiające do pracy specjalne

10 - Licea profilowane (powołane w wyniku reformy ustroju szkolnego)

11 - Szkoły zawodowe (powołane w wyniku reformy ustroju szkolnego)

12 - Szkoły policealne (pomaturalne)

13 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Typy szkół dla dorosłych

14 - Szkoły podstawowe

15 - Gimnazja

16 - Licea ogólnokształcące

17 - Szkoły zawodowe

18 - Licea profilowane (powołane w wyniku reformy ustroju szkolnego)

19 - Szkoły policealne (pomaturalne)

20 - Zakłady kształcenia nauczycieli

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.