Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzorów ewidencji i rejestrów prowadzonych w postępowaniu w sprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.209.2033

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 21 listopada 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów ewidencji i rejestrów prowadzonych w postępowaniu w sprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie określenia wzorów ewidencji i rejestrów prowadzonych w postępowaniu w sprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach (Dz. U. Nr 73, poz. 778) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Określa się:

1) wzór ewidencji lokali mieszkalnych i źródeł utrzymania dla repatriantów, prowadzonej przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji i członków ich rodzin nieposiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania, prowadzonej przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór rejestru złożonych wniosków i decyzji wydanych w sprawach wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji i udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla członków najbliższej rodziny repatrianta, prowadzonego przez konsula, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) wzór centralnego rejestru wniosków, decyzji i postanowień wydanych w sprawach wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji, udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla członków najbliższej rodziny repatrianta, uznania za repatrianta oraz udzielenia pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, prowadzonego przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

2)
załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1090 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1691.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR
Lp.Dane dotyczące podmiotu zapewniającego lokal mieszkalnyAdres lokalu mieszkalnegoForma udostępnienia lokalu mieszkalnegoDane dotyczące pracodawcy oferującego zatrudnienie repatriantowiOpis stanowiska pracy, na którym będzie pracował repatriantInne źródła utrzymania
1234567

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR
Lp.Imię i nazwiskoNarodowość i pochodzenie etniczneObywatelstwoMiejsce zamieszkania za granicąMiejsce zamierzonego osiedlenia się w Rzeczypospolitej PolskiejZawód wykonywany, wykształcenie, kwalifikacje zawodoweOczekiwania co do zapewnienia warunków na osiedlenie sięPrześladowania polityczne i narodowościoweStan zdrowia
12345678910

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR
Lp.Imię i nazwiskoImię ojcaData urodzeniaObywatelstwoData złożenia wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji lub wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sięData, rodzaj i numer decyzji w sprawie uznania za osobę polskiego pochodzenia
1234567
Data i numer postanowienia Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie udzielenia zgody na wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacjiData i numer decyzji o przyrzeczeniu wydania wizy wjazdowej w celu repatriacjiData i numer wizy wjazdowej w celu repatriacji lub decyzji o odmowie jej wydaniaData, rodzaj i numer decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie sięImię i nazwisko repatrianta, z którym wnioskodawca zamierza przesiedlić się do Rzeczypospolitej PolskiejStopień pokrewieństwa wnioskodawcy z repatriantemLiczba osób objętych wizą wjazdową w celu repatriacji lub decyzją w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej
891011121314

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR
Lp.Imię i nazwiskoData urodzeniaImię ojcaObywatelstwoData złożenia wniosku o uznanie za repatriantaData złożenia wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji lub wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sięData, rodzaj i numer decyzji w sprawie uznania za osobę polskiego pochodzenia
12345678
Data i numer decyzji o przyrzeczeniu wydania wizy wjazdowej w celu repatriacjiData i numer wizy wjazdowej w celu repatriacji lub decyzji o odmowie jej wydaniaData, rodzaj i numer decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie sięData, rodzaj i numer decyzji w sprawie uznania za repatriantaData i numer decyzji w sprawie udzielenia repatriantowi pomocy ze środków budżetu państwaData i numer postanowienia Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie udzielenia zgody na wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacjiData i numer karty pobytu
9101112131415