Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.28.123

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. z 1973 r. Nr 21, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. W sprawach o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa lub o jego unieważnienie wpis tymczasowy określa się w granicach od 1.000 do 5.000 zł.

2. W sprawach o rozwód wpis tymczasowy określa się w granicach od 2.000 do 10.000 zł.";

2)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Od powództwa o zniesienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami pobiera się wpis w granicach od 500 do 5.000 zł w zależności od stanu majątkowego strony obciążonej kosztami.";

3)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Od wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie nie mającej ukończonych lat osiemnastu lub mężczyźnie nie mającemu ukończonych lat dwudziestu jeden pobiera się wpis w granicach od 500 do 1.500 zł w zależności od stanu majątkowego wnioskodawcy."

Jeżeli obowiązek uiszczenia wpisu powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wpis pobiera się w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.