Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.153.1748

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

Na podstawie art. 252 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia (Dz. U. Nr 158, poz. 1050 i z 1999 r. Nr 36, poz. 342) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) towary dopuszczone do obrotu zostały następnie, za zgodą organu celnego, bezpłatnie przekazane:

a) organizacjom społecznym lub jednostkom organizacyjnym statutowo powołanym do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, pod warunkiem że będą przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących, o ile przedmiotem przekazania są towary pierwszej potrzeby,

b) państwowym jednostkom organizacyjnym, gminom, organizacjom społecznym lub jednostkom organizacyjnym statutowo powołanym do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, pod warunkiem że będą przeznaczone do bezpłatnego rozdania ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy albo oddania do dyspozycji ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrofy i pozostaną własnością tych jednostek,"

b)
w ust. 2:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w ust. 1 w pkt 6 lit. a) - gdy organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej są uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła, o którym mowa w art. 19021 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego,"

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w ust. 1 w pkt 6 lit. b) - gdy państwowe jednostki organizacyjne, gminy, organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej są uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła, o którym mowa w art. 19023 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego,";

2)
w § 10 wyrazy "stanowiącego pomoc humanitarną" zastępuje się wyrazami ", o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 6,".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.