Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.44.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 kwietnia 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji.

Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100) w załączniku nr 2 w części D.5. w objaśnieniach do pola 39 i 40 wyrazy "miesiące", "miesiąc" i "miesięczna" zastępuje się odpowiednio wyrazami "kwartały", "kwartał" i "kwartalna".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.