Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.164.1164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 21, poz. 99 oraz z 2007 r. Nr 8, poz. 59) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 154, poz. 791, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZP-1M DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU

za

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZP-1K DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU

za kwartał

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZP-1R DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU

za rok obrotowy

wzór