Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe. - Dz.U.2005.61.535 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.61.535

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe (Dz. U. Nr 106, poz. 998 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2392) w § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) system EuroELIXIR, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., z siedzibą w Warszawie.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 96, poz. 959.