Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych... - Dz.U.2004.130.1381 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.130.1381

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 maja 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 82 ust. 4 i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.1)) i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996, z późn. zm.3)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tabeli II wiersz Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej otrzymuje brzmienie:
"Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejwojewódzki konserwator przyrody, architekt wojewódzki,

geolog wojewódzki,

główny księgowy budżetu wojewody,

informatyk wojewódzki

wykształcenie wyższe"
2)
w tabeli III dodaje się części XIX-XXII w brzmieniu:
"XIX. Izby celne i urzędy celne
Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor kontroli akcyzowej, inspektor kontroli akcyzowejwykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej
młodszy inspektor kontroli akcyzowejwykształcenie średnie i 3 lata pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy komisarz akcyzowy,

komisarz akcyzowy,

starszy inspektor akcyzowy, inspektor akcyzowy

wykształcenie średnie
XX. Powiatowe inspektoraty weterynarii
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejpowiatowy lekarz weterynarii,

zastępca powiatowego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor weterynaryjnywykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejinspektor weterynaryjnywykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstarszy kontroler weterynaryjny, kontroler weterynaryjny,

dezynfektor

wykształcenie średnie
XXI. Graniczne inspektoraty weterynarii
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejgraniczny lekarz weterynarii,

zastępca granicznego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor weterynaryjnywykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejinspektor weterynaryjnywykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstarszy kontroler weterynaryjny, kontroler weterynaryjny,

dezynfektor

wykształcenie średnie
XXII. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor transportu drogowegowykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejinspektor transportu drogowego, młodszy inspektor transportu drogowegowykształcenie średnie"
3)
w tabeli IV:
a)
tytuł części VII otrzymuje brzmienie:

"VII. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków",

b)
w części IX po wyrazach "Wojewódzkie inspektoraty weterynarii" dodaje się wiersz Wyższe stanowiska w służbie cywilnej w brzmieniu:
"Wyższe stanowiska w służbie cywilnejwojewódzki lekarz weterynarii, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynariiwedług odrębnych przepisów"
c)
uchyla się część XIV. Powiatowe inspektoraty weterynarii,
d)
uchyla się część XVI. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepisy § 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie dotyczącym wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii oraz pkt 3 lit. b i c wchodzą w życie z mocą od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236, z 2001 r. Nr 89, poz. 978, z 2002 r. Nr 8, poz. 62 i Nr 70, poz. 647 oraz z 2003 r. Nr 14, poz. 138 i Nr 141, poz. 1358.