Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania. - Dz.U.1976.4.22 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.4.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1976 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 1976 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.

Na podstawie art. 68 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania (Dz. U. Nr 45, poz. 268), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 skreśla pkt 1, a dotychczasowe punkty 2-21 otrzymują kolejną numerację 1-20,
2)
w ust. 2 wyrazy "pkt 4 i 16" zastępuje się wyrazami "pkt 3 i 15".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.