Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.166.1388

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004, z późn. zm.2)) załącznik nr 63 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2005 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94, poz. 788.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 144, poz. 1401 i Nr 210, poz. 2040, z 2004 r. Nr 194, poz. 1985 oraz z 2005 r. Nr 98, poz. 824.

ZAŁĄCZNIK

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW:

weterynaria

STUDIA MAGISTERSKIE

I.

WYMAGANIA OGÓLNE

Studia magisterskie na kierunku weterynaria trwają co najmniej 5,5 roku (11 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 4.500 godzin, w tym 3.500 godzin określonych w standardach nauczania.

II.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii, niezbędny do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii opartego na zasadach etyki i deontologii weterynaryjnej. Posiadają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów. Podczas studiów nabywają niezbędnych umiejętności zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Absolwent powinien posiadać wiedzę umożliwiającą praktyczne wykonywanie zawodu w zakresie:

- badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt oraz wykonywania zabiegów chirurgicznych, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, recept na leki i materiały medyczne,

- badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego,

- sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska, zdrowiem zwierząt w stadzie, a także nad obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia,

- badania i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania,

- umiejętności upowszechniania wiedzy oraz zarządzania w zakresie wykonywania zawodu,

- wykonywania badań laboratoryjnych przeprowadzanych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy:

- w zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów i materiałów medycznych,

- w administracji różnego szczebla, gdzie wymagane jest posiadanie tytułu lekarza weterynarii,

- w szkolnictwie różnego szczebla i w uczelniach w charakterze pracowników naukowych oraz nauczycieli,

- w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,

- w jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych.

III.

GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 240

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1.185

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 2.075

Razem: 3.500

IV.

PRAKTYKI

Po II roku - praktyka hodowlana 2 tygodnie

Po IV roku - praktyka kliniczna 4 tygodnie

- praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej 2 tygodnie

Po V roku - praktyka kliniczna 4 tygodnie

- praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej 2 tygodnie

Praktyki są nieodłącznym elementem przygotowania do wykonywania zawodu. Obejmują swym zakresem poznanie praktycznych aspektów postępowania lekarsko-weterynaryjnego na fermach produkcji zwierzęcej, w zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach i zakładach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, zakładach produkcji środków żywienia zwierząt, a także w zakresie unasienniania zwierząt.

V.

PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 240

1. Język obcy 120

2. Język łaciński 30

3. Technologia informacyjna 30

4. Wychowanie fizyczne 60

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1.185

1. Biologia 30

2. Biologia komórki 30

3. Biochemia 120

4. Biofizyka 30

5. Chemia 30

6. Histologia i embriologia 90

7. Anatomia zwierząt 150

8. Anatomia topograficzna 45

9. Fizjologia zwierząt 120

10. Mikrobiologia 105

11. Immunologia 45

12. Genetyka ogólna i weterynaryjna 30

13. Epidemiologia weterynaryjna 30

14. Patofizjologia 90

15. Farmakologia weterynaryjna 105

16. Farmacja 15

17. Toksykologia 45

18. Ochrona środowiska 30

19. Biostatystyka i metody dokumentacji 30

20. Weterynaria sądowa 15

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 2.075

1. Agronomia 15

2. Chów i hodowla zwierząt 45

3. Technologie w produkcji zwierzęcej 30

4. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo 60

5. Dietetyka 15

6. Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt 30

7. Prewencja weterynaryjna 75

8. Ekonomika weterynaryjna 15

9. Diagnostyka obrazowa 45

10. Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna 75

11. Patomorfologia 150

12. Chirurgia ogólna i anestezjologia 45

13. Parazytologia i inwazjologia 90

14. Choroby psów i kotów 210

w tym:

1) choroby wewnętrzne 75

2) chirurgia 60

3) choroby zakaźne 45

4) choroby związane z rozrodem 30

15. Choroby koni 165

w tym:

1) choroby wewnętrzne 45

2) chirurgia 45

3) choroby zakaźne 30

4) choroby związane z rozrodem 45

16. Choroby zwierząt gospodarskich 225

w tym:

1) choroby wewnętrzne 45

2) chirurgia 30

3) choroby zakaźne 75

4) choroby związane z rozrodem 75

17. Andrologia i unasiennianie 30

18. Choroby ptaków 90

19. Choroby zwierząt futerkowych 15

20. Choroby ryb 15

21. Choroby owadów użytkowych 15

22. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa 90

23. Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego 90

24. Higiena mleka 30

25. Zoonozy 15

26. Higiena środków żywienia zwierząt 30

27. Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń 30

28. Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii 30

29. Historia weterynarii i deontologia 15

30. Staże kliniczne 290

1) choroby psów i kotów 85

2) choroby koni 85

3) choroby zwierząt gospodarskich 90

4) choroby ptaków 30

VI.

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Biologia

Zasady budowy różnych struktur organizmów zwierzęcych w nawiązaniu do ich funkcji. Wpływ różnych czynników środowiska oraz udomowienia zwierząt na budowę i funkcję organizmu. Rozwój filogenetyczny i ontogenetyczny. Botanika lekarska.

2. Biologia komórki

Funkcjonalna organizacja komórki oraz charakterystyka organelli w różnych typach komórek. Błony biologiczne i ich rola w transporcie komórkowym. Struktury cytoszkieletu. Jądro komórkowe, chromatyna jądrowa, kariotypy zwierząt. Komórki macierzyste, różnicowanie się komórek, starzenie się i naturalna śmierć komórki. Receptory komórkowe.

3. Biochemia

Funkcje i metabolizm: cukrów, tłuszczów, aminokwasów i białek. Podstawowe przemiany metaboliczne: glikoliza, cykl Krebsa, cykl pentozowo-fosforanowy, cykl mocznikowy, betaoksydacja. Budowa i przemiany kwasów nukleinowych. Związki biologicznie czynne: związki wysokoenergetyczne, fosfageny, aminokwasy, witaminy, hormony, enzymy i koenzymy, nienasycone kwasy tłuszczowe, aminy biogenne i eikozany. Swoistość metaboliczna tkanek i narządów. Mechanizm działania hormonów peptydowych i sterydowych. Hormonalna regulacja metabolizmu.

4. Biofizyka

Biofizyczne podstawy procesów życiowych. Wybrane fizyczne metody pomiarowe stosowane w medycynie weterynaryjnej.

5. Chemia

Wiązania chemiczne. Wybrane pierwiastki i ich funkcje w układach biologicznych. Klasyfikacja reakcji chemicznych i kinetyka chemiczna. Teoria roztworów - typy roztworów i ich właściwości, mieszaniny buforowe. Roztwory właściwe i koloidalne, hydrofilowe i hydrofobowe. Biologiczne układy koloidalne jako środowisko reakcji w komórce.

6. Histologia i embriologia

Budowa mikroskopowa i ultrastruktura komórek zwierzęcych. Charakterystyka tkanek organizmów zwierzęcych. Histologia układów: naczyniowego, nerwowego, pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego, powłoki ciała i narządów zmysłów. Gametogeneza, zapłodnienie, rozwój zarodka, histologia łożyska.

7. Anatomia zwierząt

Budowa makroskopowa narządów i układów organizmów zwierząt domowych w nawiązaniu do ich funkcji, z uwzględnieniem różnic gatunkowych.

8. Anatomia topograficzna

Położenie narządów w określonych częściach ciała w aspekcie diagnostyki klinicznej. Morfologia w obrazowych metodach diagnostycznych.

9. Fizjologia zwierząt

Funkcjonowanie organizmu. Układy regulacyjne i ich zmienność. Procesy metaboliczne.

10. Mikrobiologia

Charakterystyka mikroorganizmów i subkomórkowych struktur zakaźnych. Flora autochtoniczna i inwazyjna oraz metody ich identyfikacji. Genetyka mikroorganizmów.

11. Immunologia

Odporność i jej rodzaje. Komórki układu immunologicznego i ich funkcje. Immunotolerancja. Transmisja odporności nabytej. Choroby zwierząt związane z różnymi typami nadwrażliwości. Choroby tła autoagresywnego. Wrodzone i nabyte niedobory immunologiczne. Ogólne zasady immunoprofilaktyki.

12. Genetyka ogólna i weterynaryjna

Podstawy genetyki ogólnej i molekularnej. Immunogenetyka w praktycznej hodowli. Genetyka populacji, genetyka cech użytkowych, choroby dziedziczne.

13. Epidemiologia weterynaryjna

Podstawy epidemiologii opisowej i analitycznej. Zastosowania w praktyce metod epidemiologicznych. Zapoznanie się z podstawowym oprogramowaniem komputerowym z dziedziny epidemiologii. Wykorzystanie informatyki w projektowaniu i przeprowadzaniu badań epidemiologicznych.

14. Patofizjologia

Zaburzenia czynnościowe organizmu oraz ich wpływ na zdrowie i produkcyjność zwierząt.

15. Farmakologia weterynaryjna

Farmakologia ogólna. Charakterystyka grup środków leczniczych, ich efekty i mechanizmy działania na organizm i poszczególne narządy (farmakodynamika). Farmakokinetyka leków w organizmie (wchłanianie, biodostępność, rozmieszczenie w tkankach, biotransformacja i wydalanie). Podstawowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych grup leków u różnych gatunków zwierząt (podstawy farmakoterapii). Działania niepożądane, interakcje zachodzące pomiędzy lekami.

16. Farmacja

Produkty lecznicze i surowce farmaceutyczne. Prawo farmaceutyczne. Receptura weterynaryjna. Postacie leków stosowanych w weterynarii. Biorównoważność farmaceutyków. Charakterystyka najważniejszych substancji czynnych występujących w surowcach roślinnych.

17. Toksykologia

Substancje wywołujące zatrucia u zwierząt. Mechanizmy działania trucizn. Toksykokinetyka. Obraz kliniczny anatomopatologiczny zatruć. Metody diagnostyczne i laboratoryjne. Zasady postępowania lekarskiego w zatruciach.

18. Ochrona środowiska

Aktualne problemy sozologiczne. Rola lekarza weterynarii w ochronie środowiska. Zagrożenia ekotoksykologiczne związane z hodowlą zwierząt. Zanieczyszczenia atmosfery, wód i gleb - monitoring i sposoby ograniczania skażeń. Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych. Sposoby redukcji emisji gazów przemysłowych i pyłów. Przepisy prawne.

19. Biostatystyka i metody dokumentacji

Pojęcia i terminy stosowane w statystyce. Metody statystyczne stosowane w naukach biologicznych. Dobór właściwej metody statystycznej w opracowaniu wyników badań. Biostatystyka jako podstawowe narzędzie epidemiologii.

20. Weterynaria sądowa

Odpowiedziałność cywilna i karna związana z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii. Zasady sporządzania opinii i orzeczeń w postępowaniu cywilnym i karnym.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Agronomia

Uwarunkowania przyrodnicze (klimat, gleba, biocenoza, rzeźba terenu, antropopresja) oraz agrotechniczne (dobór gatunków i odmian, nawożenie, uprawa, ochrona, siew i zbiór) produkcji roślinnej. Charakter i wielkości produkcji roślinnej oraz znaczenie poszczególnych grup roślin uprawowych. Zagospodarowanie płodów rolnych. Systemy rolnicze.

2. Chów i hodowla zwierząt

Chów i hodowla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz ich znaczenie. Charakterystyka poszczególnych ras i wymagania środowiskowe w obrębie gatunku. Rola ras rodzimych (zachowawczych) we współczesnym chowie i hodowli. Kierunki użytkowania i praca hodowlana.

3. Technologie w produkcji zwierzęcej

Organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obrót stadem. Planowanie wielkości struktury stada. Technologia produkcji mleka, żywca, jaj, wełny i skór. Zasady funkcjonowania specjalistycznych ferm różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Przepisy prawne.

4. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Znaczenie podstawowych składników pokarmowych w żywieniu zwierząt. Trawienie i metabolizm u mono- i poligastrycznych zwierząt. Strawność składników pokarmowych. Systemy wartościowania i oceny pasz. Pasze naturalne i przetworzone, składniki wyróżniające. Dodatki paszowe w żywieniu zwierząt. Zapotrzebowanie pokarmowe w zależności od gatunku i kierunków użytkowania. Normowanie dawki, systemy i technologie żywienia zwierząt. Technologie produkcji pasz przemysłowych. Żywienie zwierząt w okresie odchowu i produkcji. Kontrola produkcji oraz dystrybucji pasz.

5. Dietetyka

Ogólne zasady żywienia zwierząt chorych. Żywienie wspomagane - enteralne oraz parenteralne. Patologiczne reakcje na pokarm. Żywienie dietetyczne zwierząt gospodarskich. Problemy żywieniowe u starych zwierząt. Poprawa właściwości dietetycznej pasz. Mieszanki i odżywki dietetyczne.

6. Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

Ocena temperamentu oraz charakteru zwierząt w stanach zdrowia i choroby. Postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne w zaburzeniach zachowań zwierząt. Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt w aspekcie kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej.

7. Prewencja weterynaryjna

Charakterystyka warunków utrzymania zwierząt. Zdrowie stada. Wymogi higieniczne w chowie zwierząt produkcyjnych. Programy profilaktyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt.

8. Ekonomika weterynaryjna

Podstawy makroekonomii i mikroekonomii. Rynek, jego rodzaje i funkcje. Konsument w teorii ekonomii. Rachunek ekonomiczny i podstawowe metody analizy ekonomicznej. Ekonomiczne aspekty działalności lekarsko-weterynaryjnej. Choroba zwierząt w ujęciu ekonomicznym.

9. Diagnostyka obrazowa

Techniki badań radiologicznych, endoskopowych, ultrasonograficznych i tomografii komputerowej. Wykorzystanie metod obrazowych w diagnozowaniu chorób zwierząt.

10. Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Metody diagnostyczne w chorobach wewnętrznych. Praktyczne opanowanie metod badania i technik diagnostycznych u zwierząt różnych gatunków. Rodzaje materiału biologicznego i zasady jego pobierania, przechowywania i transportowania.

Organizacja laboratorium weterynaryjnego. Techniki i znaczenie diagnostycznego badania krwi, moczu, płynów z jam ciała, płynu mózgowo-rdzeniowego, stawowego i kału. Próby czynnościowe nerek.

11. Patomorfologia

Technika sekcyjna zwierząt. Makroskopowe i mikroskopowe rozpoznawanie zmian chorobowych. Badanie pośmiertne i przyżyciowe - biopsje.

12. Chirurgia ogólna i anestezjologia

Postępowanie aseptyczne. Narzędzia chirurgiczne. Szwy i węzły chirurgiczne. Zakładanie opatrunków. Obchodzenie się ze zwierzętami i ich obezwładnianie. Znieczulenie miejscowe i ogólne. Intensywna terapia. Postępowanie pooperacyjne.

13. Parazytologia i inwazjologia

Morfologia i biologia pierwotniaków, płazińców, obleńców i stawonogów pasożytujących u zwierząt. Choroby pasożytnicze. Metody diagnozowania i zwalczania inwazji pasożytniczych. Reakcje obronne żywicieli i pasożytów.

14. Choroby psów i kotów

Choroby wewnętrzne

Diagnostyka szczegółowa, etiopatogeneza, symptomatologia, zapobieganie, diagnostyka różnicowa oraz leczenie chorób niezakaźnych skóry i jej pochodnych, układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, choroby układu wydalniczego, nerwowego, hematologia, choroby nowotworowe i geriatryczne. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń narządowych i układowych.

Chirurgia

Diagnostyka chirurgiczna chorób poszczególnych układów. Traumatologia. Operacyjne leczenie chorób skóry, układu moczowego, przepuklin. Laparotomia i zabiegi chirurgiczne w jamie brzusznej. Niedrożność przewodu pokarmowego. Choroby gruczołu krokowego, odbytu. Dysplazja stawów biodrowych. Operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa. Choroby zębów, przyzębia i zatok.

Choroby zakaźne

Etiopatogeneza, epidemiologia, symptomatologia, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa oraz zwalczanie i profilaktyka chorób zakaźnych (bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i prionowych). Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

Choroby związane z rozrodem

Charakterystyka procesów rozrodczych u psów i kotów. Kliniczne cytologiczne i ultrasonograficzne badanie układu rozrodczego. Diagnozowanie faz cyklu płciowego oraz ciąży. Choroby jajników, macicy i pochwy. Patologia ciąży i okresu poporodowego. Choroby gruczołu mlekowego. Zachowawcze i operacyjne leczenie zaburzeń rozrodu. Metody rozwiązywania porodów (cesarskie cięcie). Choroby noworodków. Antykoncepcja.

15. Choroby koni

Choroby wewnętrzne

Diagnostyka szczegółowa, etiopatogeneza, symptomatologia, zapobieganie, diagnostyka różnicowa oraz leczenie chorób niezakaźnych skóry i jej pochodnych, układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, choroby układu wydalniczego, nerwowego, miopatie, ochwat, choroby niedoborowe, choroby źrebiąt. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń narządowych i układowych.

Chirurgia

Diagnostyka chirurgiczna chorób poszczególnych układów, zakładanie opatrunków. Korekcje kopyt. Traumatologia. Kulawizny. Choroby tworzywa kopytowego, rzekomy rak kopyt. Choroby zębów i zatok przynosowych oraz ich leczenie. Dychawica świszcząca. Kastracja samców. Postępowanie chirurgiczne w morzyskach.

Choroby zakaźne

Etiopatogeneza, epidemiologia, symptomatologia, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa oraz zwalczanie i profilaktyka chorób zakaźnych (bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych). Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

Choroby związane z rozrodem

Specyfika rozrodu koni. Techniki badania układu rozrodczego klaczy. Diagnostyka faz cyklu. Diagnostyka ciąży. Poród i okres poporodowy. Ciężki poród. Schorzenia poporodowe. Choroby gruczołu mlekowego. Zabiegi operacyjne krocza. Neonatologia. Dziedziczenie zaburzeń rozwojowych. Diagnostyka, etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie chorób jajników, macicy i pochwy. Biotechnika rozrodu klaczy. Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

16. Choroby zwierząt gospodarskich

Choroby wewnętrzne

Diagnostyka szczegółowa, etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka różnicowa i leczenie chorób niezakaźnych bydła, owiec, kóz i świń i innych zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866). Choroby układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, układu wydalniczego, choroby metaboliczne, choroby niedoborowe, układu nerwowego. Choroby młodych zwierząt. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń narządowych i układowych.

Chirurgia

Diagnostyka chirurgiczna schorzeń poszczególnych układów u przeżuwaczy i świń. Zakładanie opatrunków. Korekcja racic. Traumatologia. Choroby i leczenie racic u bydła. Kastracja samców.

Choroby zakaźne

Etiopatogeneza, epidemiologia, symptomatologia, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa oraz zwalczanie chorób zakaźnych bakteryjnych (wirusowych, grzybiczych i prionowych) u przeżuwaczy, świń i innych w rozumieniu ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt. Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

Choroby związane z rozrodem

Specyfika rozrodu przeżuwaczy i świń. Metody badania układu rozrodczego u samic. Diagnostyka faz cyklu rujowego i ciąży. Choroby jajników, macicy i pochwy. Subkliniczne zaburzenia płodności. Chirurgiczne zabiegi ginekologiczne. Patologia ciąży i okresu okołoporodowego. Ciężki poród. Metody udzielania pomocy porodowej. Choroby noworodków. Postępowanie z noworodkiem. Zaburzenia rozwojowe. Choroby gruczołu mlekowego. Nadzór nad rozrodem stada. Metody biotechniki rozrodu.

17. Andrologia i unasiennianie

Metody badania narządu płciowego samców. Ocena przydatności reproduktorów do rozrodu. Wady wrodzone i choroby narządów płciowych oraz zaburzenia zachowania płciowego. Niepłodność samców. Metody pobierania i konserwacji nasienia. Techniki inseminacji u zwierząt. Regulacje prawne w obrocie materiałem biologicznym oraz prowadzeniu punktów kopulacyjnych. Badanie nasienia różnych gatunków zwierząt.

18. Choroby ptaków

Technologie chowu poszczególnych gatunków ptaków. Fizjologia i patologia lęgu. Choroby okresu okołolęgowego. Choroby niedoborowe, środowiskowe i metaboliczne. Choroby o etiologii wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej i pasożytniczej. Zespoły chorobowe. Zatrucia. Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

19. Choroby zwierząt futerkowych

Etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie chorób zakaźnych, niezakaźnych i pasożytniczych. Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

20. Choroby ryb

Anatomia i fizjologia ryb. Wymogi sanitarne i weterynaryjne w zakresie rozrodu, hodowli i transportu ryb. Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze ryb hodowlanych - diagnostyka, profilaktyka i terapia. Choroby środowiskowe oraz wpływ skażenia środowiska na stan zdrowotny ryb. Inwazje pasożytnicze oraz metody zapobiegania i zwalczania. Immunoprofilaktyka w chowie i hodowli ryb. Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

21. Choroby owadów użytkowych

Zasady badania pasieki. Choroby czerwia. Choroby i zatrucia pszczół. Choroby trzmieli i jedwabnika morwowego. Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

22. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Badanie sanitarno-weterynaryjne zwierząt rzeźnych. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna mięsa. Badanie makroskopowe, bakteriologiczne, serologiczne, parazytologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne mięsa.

23. Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

Systemy zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Aspekty higieniczne przetwórstwa mięsa, tłuszczów zwierzęcych, ryb, drobiu i jaj. Badanie i ocena żywności pochodzenia zwierzęcego. Rola i zadania inspekcji weterynaryjnej.

24. Higiena mleka

Higiena pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka. Higiena przetwórstwa mleka. Badania laboratoryjne i ocena mleka oraz przetworów mlecznych. Zasady nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad pozyskiwaniem, transportem i przetwórstwem mleka.

25. Zoonozy

Choroby odzwierzęce w aspekcie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

26. Higiena środków żywienia zwierząt

Akty prawne w zakresie jakości zdrowotnej i handlowej materiałów oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Zależności między jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt a bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Rola i zadania służby weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad produkcją pasz.

27. Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

Postępowanie lekarza weterynarii w przypadku występowania katastrof ekologicznych, zagrożeń zdrowia publicznego spowodowanych wybuchami nuklearnymi, skażeniami promieniotwórczymi oraz atakami bioterrorystycznymi.

28. Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii

Działania administracji weterynaryjnej i zasady postępowania administracyjnego. Przepisy weterynaryjne regulujące zwalczanie chorób zwierząt. Zasady ochrony zwierząt i środowiska. Międzynarodowe umowy weterynaryjne.

29. Historia weterynarii i deontologia

Przekazanie studentom wiadomości z historii rozwoju weterynarii i jej osiągnięć. Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu etyki zawodowej oraz praw i obowiązków lekarza weterynarii we współczesnym życiu zawodowym i społecznym.

30. Staże kliniczne

Podczas staży student nabiera praktycznych umiejętności klinicznego badania, rozpoznawania i leczenia zwierząt różnych gatunków, a także stosowania programów profilaktycznych i zabiegów biotechnicznych.

VII.

ZALECENIA

Pozostałe 1.000 godzin pozostaje do dyspozycji uczelni, w celu wzbogacenia przedmiotów podstawowych lub kierunkowych, wprowadzenia przedmiotów humanistycznych oraz rozszerzenia specjalistycznego języka obcego. Zaleca się również przeznaczenie ostatniego semestru na staże kliniczne i przedmioty fakultatywne.