Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.70.639

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 77, poz. 831) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa pomorskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego oraz miasta na prawach powiatu Elbląg - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,";

2) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa podlaskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz miasta na prawach powiatu Olsztyn - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,";

3) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa opolskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tych, Zabrza i Żor - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,";

4) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,";

5) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:

a) śródlądowe drogi wodne:

- rzeka Odra od ujścia rzeki Nysa Łużycka (km 542,2) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią (km 704,1), która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo (km 730,5) w rzekę Regalicę, wraz z tymi rzekami i bocznymi odgałęzieniami,

- Jezioro Dąbie wraz z akwenami bocznymi do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami,

- Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,

- rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia rzeki Odry,

- rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego oraz miasta na prawach powiatu Gorzowa Wielkopolskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,";

6) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa dolnośląskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41.