§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce... - Dz.U.1970.21.173 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.21.173

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 3, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie "kotły parowe o wydajności 0,1 t/h i większej",
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie "kotły wodne o wydajności 0,05 Gcal/h i większej",
c)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "o mocy 0,5 MW i większej",
d)
w pkt 4 skreśla się wyrazy "o mocy 40 KM i większej",
e)
w pkt 5 skreśla się wyrazy "o mocy 0,5 MVA i większej",
f)
w pkt 6 skreśla się wyrazy "o napięciu zasilania wyższym od 250 V i mocy większej od 10 kW",
g)
w pkt 7 skreśla się wyrazy "o mocy 20 kVA i większej",
h)
w pkt 8 skreśla się wyrazy "o natężeniu prądu 500 A i większym",
i)
w pkt 13 skreśla się wyrazy "o poborze nominalnym 5 Nm3/h i większym",
j)
w pkt 14 skreśla się wyrazy "o poborze nominalnym 0,5 t/h i większym",
k)
w pkt 15 skreśla się wyrazy "o wydajności 0,5 Gcal/h i większej",
l)
w pkt 18 skreśla się wyrazy "o poborze nominalnym 0,5 Gcal/h i większym",
m)
w pkt 19 skreśla się wyrazy "o wydajności 0,5 Gcal/h i większej",
n)
w pkt 20 skreśla się wyrazy "o mocy napędu 10 kW i większej",
o)
w pkt 21 skreśla się wyrazy "dla mocy 20 MVA i większej",
p)
w pkt 23 skreśla się wyrazy "o nadciśnieniu pary 0,5 kg/cm2 i większym",
r)
w pkt 24 skreśla się wyrazy "o temperaturze wody 115°C i większej",
s)
w pkt 25 skreśla się wyrazy "o nadciśnieniu 500 mm słupa wody i wyższym",
t)
w pkt 26 skreśla się wyrazy "o napięciu 220 V i wyższym",
u)
w pkt 27 skreśla się wyrazy "przesyłające 100 m3/h i więcej",
w)
w pkt 28 skreśla się wyrazy "o wydajności 1 m3/h i większej";
2)
w § 3:
a)
wyrazy "Przepisom ustawy podlega projektowanie i budowa" zastępuje się wyrazami "Przepisom ustawy w zakresie warunków technicznych, którym ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii powinny odpowiadać urządzenia energetyczne, podlega projektowanie i budowa",
b)
w pkt 1 skreśla się wyrazy "pkt 1-22".