§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.76.412

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2011 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 1817, z późn. zm. 3 ) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się pkt 50;
2)
pkt 63 otrzymuje brzmienie:

"63) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);".

3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 726 i Nr 236, poz. 1637, z 2009 r. Nr 226, poz. 1821, z 2010 r. Nr 209, poz. 1377 oraz z 2011 r. Nr 19, poz. 97.