Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.32.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 239, poz. 2012) w § 1:
1) uchyla się pkt 3;
2) dodaje pkt 3a w brzmieniu:

"3a) wynagrodzeń prowizyjnych pracowników urzędów skarbowych za osobiste wykonanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420);".

§  2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104.