Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia przypadków w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być... - Dz.U.2004.190.1949 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia przypadków w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.190.1949

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 64, poz. 750, z 2002 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 410) w § 1 w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w art. 94 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622), odnoszącym się do środków finansowych przeznaczonych na premie dla funkcjonariuszy celnych i pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, którzy przyczynili się bezpośrednio do wykrycia przestępstw lub wykroczeń celnych i dewizowych - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,";

2)
po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu:

"n) w art. 112 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)), odnoszącym się do środków finansowych przeznaczonych na premie dla pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.