Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.110.1273

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych.

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1157) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Bieżąca wysokość kapitału netto nie może wynosić mniej niż suma minimalnej wysokości kapitału netto i wysokości środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych, inwestowanych przez bank prowadzący działalność maklerską na zasadach, o których mowa w § 9 oraz § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 110, poz. 1269).";

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O każdorazowym niedotrzymaniu wymaganej minimalnej wysokości kapitału netto, stopy zabezpieczenia, niedotrzymaniu wymaganej relacji bieżącej wysokości kapitału netto do sumy określonej w § 4a, przekroczeniu wskaźnika należności lub maksymalnego poziomu zaangażowania bank prowadzący działalność maklerską bezzwłocznie powiadamia Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.";

3) w załączniku nr 1 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wartość instrumentów finansowych będących własnością banku prowadzącego działalność maklerską, przemnożoną przez odpowiadające im wagi, z wyłączeniem papierów wartościowych stanowiących przedmiot wymaganych depozytów zabezpieczających dla otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycji kontraktów terminowych, papierów wartościowych stanowiących przedmiot wymaganego depozytu zabezpieczającego dla każdej otwartej pozycji wystawcy opcji lub warrantu oraz papierów wartościowych stanowiących przedmiot wymaganych zabezpieczeń pożyczek papierów wartościowych, ustanowionych zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 4a niniejszego rozporządzenia,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.