Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.10.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i z 1984 r. Nr 34, poz. 184) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 października 1983 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. Nr 60, poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia dodaje się na końcu wyrazy: "zawierających powyżej 4,5% alkoholu",
2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zmniejsza się o 10% istniejącą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, zwanych dalej "punktami sprzedaży napojów alkoholowych."";

3)
w § 4 wyrazy: "miast stopnia wojewódzkiego" zastępuje się wyrazami: "miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.