§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.178.1100

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 2008 r.
§  2.
Dotychczasowe upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych wydane przez Dyrektorów Oddziałów Regionalnych Centrum Sieci Pocztowej tracą moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia.