§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2007.212.1567 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.212.1567

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2007 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Utrzymanie pojazdów kolejowych powinno być wykonywane przez podmioty posiadające wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac określonych w dokumentacji systemu utrzymania.";

2)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, użytkownicy bocznic kolejowych, przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej powinni prowadzić dokumentację związaną z procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz zapewniać zgodność procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania.";

3)
w § 9 w ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dokumentację systemu utrzymania;",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) opis zarządzania dokumentacją systemu utrzymania.";

4)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Dokumentacja systemu utrzymania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, powinna zawierać następujące dokumenty niezbędne do zarządzania utrzymaniem i utrzymania pojazdu kolejowego:

1) opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania;

2) dokumentację zawierającą:

a) opisy czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu,

b) zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych,

c) wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrów dla zespołów, podzespołów i elementów pojazdu,

d) wykazy urządzeń i narzędzi specjalistycznych,

e) wykazy testów wykonywanych w trakcie utrzymania,

f) wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących;

3) ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności, określające limity, których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie awaryjnym;

4) wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym.

2. Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów specjalnych i pojazdów pomocniczych powinna zawierać dokumenty techniczne odnoszące się przede wszystkim do zespołów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy transportowej.

3. Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów kolejowych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 2 ), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 3 ), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami "Retro" powinna zawierać:

1) opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania;

2) opisy czynności przeglądowych i naprawczych na poszczególnych poziomach utrzymania;

3) zestawienie parametrów mierzonych w procesie utrzymania związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego wraz ze wzorami kart pomiarowych.";

5)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Opis zarządzania dokumentacją systemu utrzymania powinien zawierać:

1) wykaz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji;

2) sposób wprowadzenia zmian do dokumentacji;

3) wykaz stanowisk, dla których dokumentacja jest przeznaczona.";

6)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury lub użytkownik bocznicy kolejowej występują do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych, dołączając do tego wniosku oświadczenie o zgodności tej dokumentacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz w przepisach, o których mowa w § 3.

2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdza dokumentację systemu utrzymania pojazdów kolejowych po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1.";

7)
uchyla się § 20.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.