Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.27.214

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 30 sierpnia 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 10 października 1963 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego (Dz. U. z 1963 r. Nr 47, poz. 267 i z 1967 r. Nr 26, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 skreśla się pkt 12;
2) w § 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) łososia (Salmo salar L.) i troci (Salmo trutta L.) na obszarze polskiego morza terytorialnego w części środkowej Morza Bałtyckiego - od 1 października do 30 listopada";

3) w § 8 ust. 1 w czwartym wierszu wyrazy "85 mm" zastępuje się wyrazami "80 mm", a w ósmym wierszu wyrazy "55 mm" zastępuje się wyrazami "60 mm";
4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Ustanawia się następujące stałe rybne obwody ochronne:

1) przed ujściem rzeki Redy w Zatoce Puckiej w granicach obszaru wodnego ograniczonego od zachodu i południa linią brzegu, od północy linią biegnącą po równoleżniku 54° 39' 20" szerokości północnej, a od wschodu linią biegnącą po południku 18° 29' 30" długości wschodniej,

2) w ujściu rzek Słupi, Wieprzy i Parsęty - w półkolu zakreślonym promieniem długości 1 mili morskiej (1852 m) ze wschodniej głowicy wejścia portowego w kierunku morza,

3) w ujściu rzek Łeby, Łupawy, Regi, Dziwny i Świny oraz w ujściu kanału łączącego jezioro Resko Przymorskie z morzem w półkolu zakreślonym promieniem długości 500 m ze wschodniej głowicy wejścia portowego w kierunku morza.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Urząd morski może w wypadkach gospodarczo uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii Morskiego Instytutu Rybackiego, zezwolić na połowy węgorza sprzętem stawnym oraz przynęty sprzętem ciągnionym w stałych ochronnych obwodach rybnych utworzonych w ujściach rzek do morza."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.