Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.235.1600

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647, z 2002 r. Nr 176, poz. 1446 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule rozporządzenia oraz w § 1, 5 i § 6 ust. 3 pkt 3 i 4 skreśla się wyrazy "komórek i";
2) w § 2:
a) uchyla się pkt 1,
b) pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) terenach jednostek wojskowych - rozumie się przez to nieruchomości Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub wykorzystywane na podstawie innych tytułów prawnych i użytkowane przez jednostki wojskowe,

3) dowódcach jednostek wojskowych - rozumie się przez to również komendantów, dyrektorów, szefów jednostek wojskowych, o których mowa w pkt 4,

4) jednostkach wojskowych - zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308) należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP, funkcjonujące na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu określającego ich strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych występujących w tych jednostkach, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostkom, oraz posługujące się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostek, a także jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, przedsiębiorstwa państwowe, dla których jest on organem założycielskim, oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej,";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy), którym podporządkowane są jednostki wojskowe, o których mowa w § 2 pkt 4, na wniosek dowódców podległych jednostek wojskowych, wyrażają zgodę na zaangażowanie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych do ochrony terenów, obiektów lub urządzeń tych jednostek wojskowych.";

4) w § 6 w ust. 4:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zadania pracowników ochrony podczas pełnienia służby ochronnej, w tym warianty zmian pracowników ochrony na posterunkach np. co jedna, dwie lub trzy godziny oraz w czasie patrolowania,",

b) w pkt 11 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) miejsce i sposób ładowania i rozładowania broni przez dowódcę i pracowników ochrony.";

5) użyte w § 6a w ust. 1 i 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Wojskowe Służby Informacyjne" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Służba Kontrwywiadu Wojskowego";
6) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Podczas wykonywania zadań ochronnych w granicach obiektów, obszarów i terenów jednostek wojskowych oraz poza ich granicami pracownicy ochrony specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych korzystają z uprawnień wynikających z art. 36 ust. 1 i art. 37 ustawy. Z uprawnieniami tymi zapoznaje się stany osobowe jednostki wojskowej lub obiektu wojskowego chronionego przez przedsiębiorcę.";

7) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) udostępnić nieodpłatnie przedsiębiorcy:

a) pomieszczenia na potrzeby wykonywania zadań ochronnych, pomieszczenia socjalne dla pracowników ochrony oraz punkt doraźnej pomocy medycznej, zabezpieczający daną jednostkę wojskową,

b) środki łączności do powiadamiania i alarmowania oficera dyżurnego jednostki wojskowej (osoby odpowiedzialnej za ochronę terenu, obiektu lub urządzenia) o zaistniałych zdarzeniach oraz";

8) w § 9:
a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) w zależności od potrzeb - książkę ewidencji kluczy oraz rejestr zdarzeń alarmowych,

6) wzory dokumentów uprawniających do wejścia (wyjścia) lub wjazdu (wyjazdu) na (z) teren(u) chronionego obiektu wojskowego,",

b) w pkt 11 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) brudnopis.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.