Zm.: rozporządzenie w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.35.271

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1951 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych.

Na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 110) wprowadza się następującą zmianę:

w § 4 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4. Osoba uprawniona do nabywania może w uzasadnionych gospodarczo przypadkach zwalniać posiadaczy złomu od obowiązku oczyszczenia go oraz przesyłania pod adresem przez nią wskazanym.".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.