Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.3.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 1970 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Na podstawie art. 18 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 4, poz. 20, z 1964 r. Nr 26, poz. 169 i z 1968 r. Nr 43, poz. 313) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić okresowe zwolnienia, o których mowa w § 13:

1) na innych terenach aniżeli wymienione w załączniku nr 2,

2) w stosunku do użytków rolnych, nabytych albo wydzierżawionych od rolników będących właścicielami (samoistnymi posiadaczami) gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych oraz nabytych z licytacji na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14).";

2)
w § 25 ust. 1 skreśla się wyrazy "za zezwoleniem organu ustalającego wysokość zobowiązania (§ 22)";
3)
po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może, w zależności od relacji cen trzody chlewnej do innych rodzajów zwierząt rzeźnych lub produktów, wprowadzić zmiany w wysokości norm zamiany poszczególnych rodzajów i klas zwierząt rzeźnych oraz artykułów rolnych wymienionych w załączniku nr 3, jakie mogą być przyjmowane zamiast trzody chlewnej."

Upoważnia się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w drodze obwieszczenia, jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego tekstu i z zachowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministrowi Rolnictwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.