Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.43.313

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Na podstawie art. 18 pkt 2 i 8 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 4, poz. 20 i z 1964 r. Nr 26, poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2 "Wykaz województw i powiatów korzystających z ulgowego obciążenia obowiązkowymi dostawami":
a)
w pkt 1 wyrazy "powiat trzcianecki" zastępuje się wyrazami "powiaty: międzychodzki, trzcianecki",
b)
w pkt 2 po wyrazie "ełcki" dodaje się wyrazy "oraz z powiatu grajewskiego gromada Prostki, osiedle Prostki, wsie Marchewki i Kurczątki w gromadzie Grajewo",
c)
w pkt 10 po wyrazie "gliwicki" dodaje się przecinek i wyrazy "z powiatu lublinieckiego gromady: Ciasna, Gwoździany, Łagiewniki Małe, Myślina, Pludry, Sieraków, Szemrowice i miasto Dobrodzień, z powiatu tarnogórskiego gromady: Miedary, Tworóg i Wojska oraz osiedla: Krupski Młyn, Stolarzowice, Wieszowa i Zbrosławice";
2)
w załączniku nr 3 "Tabela zamienników":
a)
w lp. 1 "Trzoda chlewna" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) mięsno-słoniowa klasy I–V 1.000 gramów", pkt 2 i odsyłacz do tego punktu skreśla się, a pkt 3 oznacza się jako pkt 2,

b)
lp. 3 "Cielęta" otrzymuje brzmienie:

"Cielęta

klasy ekstra i klasy I 1.100 gramów

klasy II 1.500 gramów

klasy III 1.800 gramów

klasy IV 2.100 gramów".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.