Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.4.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1963 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, poz. 182) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1957 r. Nr 38, poz. 164, z 1958 r. Nr 47, poz. 233, z 1959 r. Nr 40, poz. 252, z 1960 r. Nr 36, poz. 201 oraz z 1962 r. Nr 44, poz. 213 i Nr 64, poz. 304) wprowadza się następującą zmianę:

w załączniku nr 3 "Wykaz upraw objętych umowami kontraktacyjnymi, z których wywiązanie się uzasadnia zmniejszenie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż", w części "B. Grupa konsumpcyjno-przemysłowa"

- w pozycji 2 skreśla się wyrazy "- tylko do roku 1962 włącznie",

- w pozycji 4 skreśla się wyrazy "- tylko do roku 1963 włącznie".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.