§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.51.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1952 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie (Dz. U. Nr 22, poz. 144 i Nr 48, poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Wysokość obowiązkowych dostaw, przypadająca z jednego hektara użytków rolnych w poszczególnych powiatach (normy), określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.";

2)
w § 5 wyrazy: "400 litrów" zastępuje się wyrazami "500 litrów";
3)
w § 8 lit. a) wyrazy: "20%" zastępuje się wyrazami: "25%";
4)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Gospodarstwom, których grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią co najmniej 30% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw, przypadających z tych gruntów:

a) o 20% – o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią od 30 do 40% ogólnego obszaru użytków rolnych,

b) o 30% – o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią 40 do 50% ogólnego obszaru użytków rolnych,

c) o 40% – o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią powyżej 50% ogólnego obszaru użytków rolnych.";

5)
§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Zmniejsza się wysokość dostaw obowiązkowych przez indywidualne gospodarstwa:

a) prowadzące wychów cieląt – o 200 litrów za każde cielę zakwalifikowane do hodowli,

b) prowadzące wychów cieląt zakontraktowanych przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa państwowe – o 300 litrów za każde cielę,

c) prowadzące wychów młodzieży od krów zapisanych do ksiąg wstępnych i głównych – o 300 litrów za każdą sztukę młodzieży,

d) posiadające buhaje ze świadectwem uznania – od 200 do 400 litrów za każdego buhaja.";

6)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji może w przypadkach gospodarczo uzasadnionych na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej zarządzić dla poszczególnych gmin, gromad lub grup gospodarstw rolnych obniżenie w granicach do 50% wysokości obowiązkowych dostaw, ustalonych zgodnie z § 3.";

7)
w § 12 ust. 2:
a)
w lit. a) wyrazy: "3%" zastępuje się wyrazami: "3,2%";
b)
skreśla się lit. c) i d);
8)
po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Na poczet obowiązkowych dostaw mleka może być przyjmowane zamiast mleka: zboże, trzoda chlewna, owce, drób, jaja, masło osełkowe, mleko owcze, wełna owcza lub bundz owczy.

2. Warunki przyjmowania oraz zasady zaliczania produktów, o których mowa w ust. 1, określi Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.";

9)
wprowadza się nowy załącznik "Tabela norm obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne na rok 1953".