Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.19.84

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 maja 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi (Dz. U. Nr 31, poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu rozporządzenia uważa się wynoszący co najmniej 0,5 ha ogólny obszar użytków rolnych (grunty orne, łąki i pastwiska), które stanowią jedną całość gospodarczą i są przeznaczone pod uprawy rolne, a należą do jednej lub więcej osób fizycznych (gospodarstwo indywidualne) albo do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Za gospodarstwo rolne uważa się również działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jeżeli obszar działki przekracza 0,6 ha.";

2)
w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Działki przyzagrodowe członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej, bez względu na ich obszar, które nie mają ustalonego stałego miejsca (działki zamienne) i wchodzą w skład gruntów rolniczej spółdzielni produkcyjnej, na wniosek zarządu tej spółdzielni, zawierający imienny wykaz użytkowników tych działek, mogą być ubezpieczone łącznie z obszarem gospodarstwa rolnego spółdzielni.";

3)
w § 17 skreśla się wyrazy "do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dany rok";
4)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. W ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia gospodarstwa rolnego do ubezpieczenia lub zmiany obszaru użytków rolnych w gospodarstwie ubezpieczonym PZU przesyła właścicielowi dokument ubezpieczenia, w którym powinny być podane: obszar gruntów ornych gospodarstwa, ogólna suma ubezpieczenia ziemiopłodów i wysokość składki.

2. Jeżeli obszar gruntów ornych gospodarstwa rolnego, podany w dokumencie ubezpieczenia, niezgodny jest ze stanem faktycznym, właściciel gospodarstwa obowiązany jest zawiadomić o tym właściwy inspektorat PZU w ciągu miesiąca od daty otrzymania dokumentu ubezpieczenia. W razie niezawiadomienia odszkodowanie za wszystkie szkody ustala się zgodnie z przepisem § 26 ust. 8.";

5)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Jeżeli suma ubezpieczenia określona zgodnie z § 18, a podana w dokumencie ubezpieczenia, jest wyższa lub niższa od wartości przewidywanych plonów, właścicielowi przysługuje prawo żądania ustalenia sumy ubezpieczenia w drodze szczegółowego oszacowania upraw. Żądanie to powinno być zgłoszone na piśmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia. Zgłaszający żądanie zmiany sumy ubezpieczenia obowiązany jest podać w zgłoszeniu powierzchnię poszczególnych upraw oraz przewidywaną przez niego wydajność z 1 ha.";

6)
§ 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Odszkodowanie ustala się w łącznej wysokości szkody obliczonej w sposób określony w ust. 1. Jeżeli jednak obszar uszkodzonych upraw jest większy od obszaru gruntów ornych wykazanych w dokumencie ubezpieczenia, ustalone odszkodowanie nie może być wyższe od sumy ubezpieczenia."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.