Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1495

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1028) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.".

§  2. Przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).